This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Thai languages
+66 2 448 9111

 

 

        ศูนย์ส่งเสริมความปลอดภัยและอาชีวอนามัยภูมิภาค (ภาคใต้)  ตั้งอยู่ ณ อาคารเลขที่ 78 ถนนโชติวิทยะกุล 3  ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  การจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมความปลอดภัยและอาชีวอนามัยภูมิภาค (ภาคใต้) ได้รับข้อแนะนำเพื่อการจัดเตรียมภารกิจให้ตรงตามวัตถุประสงค์และความต้องการของสถานประกอบกิจการในพื้นที่ผ่านการประชุมรับฟังความคิดเห็นจากเครือข่ายทุกภาคส่วนเมื่อปี 2560  ซึ่งสถาบันฯ ได้นำข้อเสนอแนะมาประกอบการวางแผนการให้บริการของศูนย์ส่งเสริมความปลอดภัยและอาชีวอนามัยภูมิภาค จังหวัดสงขลา แห่งนี้   โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการถ่ายทอดองค์ความรู้และกิจกรรมจากส่วนกลาง และเพื่อให้การบริการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน แก่สถานประกอบการในภูมิภาค เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในการทำงานในพื้นที่ โดยการทำงานแบบบูรณาการเชื่อมโยงกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคีเครือข่ายความปลอดภัยในภูมิภาค 

          ศูนย์ส่งเสริมความปลอดภัยและอาชีวอนามัยภูมิภาค (ภาคใต้) มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริการเครือข่ายภูมิภาค เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย และขยายบทบาทของสถาบันไปสู่ภูมิภาค โดยจัดฝึกอบรม ส่งเสริม สนับสนุน ให้คำปรึกษา แนะนำ และให้บริการวิชาการด้านความปลอดภัยฯ แก่สถานประกอบกิจการและหน่วยงานภาครัฐ รวมทั้งประเมินผลและติดตามการบริการ เพื่อยกระดับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบกิจการ

 

ข่าวกิจกรรมศูนย์

  

 

กิจกรรมอื่น

 

ติดต่อศูนย์ส่งเสริมความปลอดภัยและอาชีวอนามัยภูมิภาค (ภาคใต้)

  • อาคารเลขที่ ๗๘ ถนนโชติวิทยะกุล ๓  ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

  • โทรศัพท์ : ๐๗๔ ๕๕๙ ๔๘๐

  • อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Facebook : tosh.songkhla