This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Thai languages
+66 2 448 9111

            วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2566  สสปท. โดยศูนย์ส่งเสริมความปลอดภัยและอาชีวอนามัยภูมิภาค (ภาคใต้) จัดสัมมนา หัวข้อ “อุบัติเหตุและโรคจากการทำงาน” รุ่นที่ 2 ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณภาพและพัฒนาเครือข่ายด้านความปลอดภัย ณ ห้องทองผาภูมิ ชั้น 2 โรงแรม ทีอาร์ร็อคฮิลล์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา มีผู้เข้าร่วมสัมมนาซึ่งเป็นหน่วยงานและสถานประกอบกิจการในเขตพื้นที่ภาคใต้ จำนวน 32 แห่ง (61 คน)  โดยมี นางสาวยุพยงค์  พรหมสถิต พยาบาลวิชาชีพ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี เป็นวิทยากรให้ความรู้