This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Thai languages
+66 2 448 9111

ประกอบด้วยส่วนงานภายในและมีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้ 

ส่วนประชาสัมพันธ์ 

  1. งานพัฒนาสื่อความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
    มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการดำเนินงานออกแบบ ผลิต และพัฒนาสื่อทั้งประเภทออนไลน์ และออฟไลน์ เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ภารกิจของสถาบัน กำหนดรูปแบบ วิธีการใช้สื่อ และการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อช่องทางต่างๆ ให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายอย่างสร้างสรรค์ ประเมินผลการใช้สื่อเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

  2. งานการตลาดดิจิทัล
    มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการดำเนินงานการตลาดดิจิทัล เพื่อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ภารกิจของสถาบันและขยายฐานผู้ใช้บริการ โดยครอบคลุมถึง แผนงาน วิธีการ กิจกรรม ช่องทางการใช้สื่อออนไลน์เพื่อให้สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ดูแลงานการตลาดดิจิทัลบนสื่อออนไลน์ของสถาบัน จัดทำเนื้อหาสื่อออนไลน์เพื่อสร้างการรับรู้ของกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกเพื่อให้การสนับสนุน เผยแพร่ภารกิจด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถาบัน

  3. งานกิจกรรมเพื่อสังคม
    มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ส่งเสริมการดำเนินงานกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อสนับสนุนภารกิจและภาพลักษณ์ของสถาบัน สร้าง และประสานเครือข่ายการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ขยายผล และพัฒนากิจกรรมต่าง ๆ ให้สร้างประโยชน์แก่สังคมได้อย่างกว้างขวาง

 
ส่วนกิจกรรมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

       มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการรณรงค์ส่งเสริมความปลอดภัยและอาชีวอนามัย พัฒนาระบบการส่งเสริมด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ดำเนินกิจกรรมเพื่อส่งเสริม เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย ดำเนินงานฝึกอบรม (Public Training) และบริการสื่อการเรียนรู้ พัฒนาหลักสูตรความปลอดภัยและอาชีวอนามัยเชิงเทคนิคตามกลุ่มเป้าหมายรวมทั้งประเมินผล และสนับสนุนการพัฒนาด้านความปลอดภัยฯ ร่วมกับเครือข่ายของสถาบัน

 
งานธุรการ

        มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานสารบรรณ การรับ-ส่ง เวียนหนังสือของสำนัก งานติดต่อ ประสานงาน เกี่ยวกับการประชุม นัดหมาย การจัดเตรียมการประชุมของผู้บริหาร หน่วยงานภายในสำนัก และคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง รวบรวม จัดเก็บ รักษาข้อมูล สถิติ เอกสาร หนังสือราชการ ระเบียบ และคำสั่งต่างๆ ของหน่วยงานภายในสำนัก ดูแลประสานเรื่องการจัดซื้อ ซ่อมแซม การบำรุงรักษาเกี่ยวกับพัสดุครุภัณฑ์ของสำนัก