This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Thai languages
+66 2 448 9111
previous arrow
next arrow
Slider

ข่าวกิจกรรม

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศล่าสุด

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรม/สัมมนา

ประกาศรับสมัครงาน


ติดต่อสอบถาม

งานทรัพยากรบุคคล

  0 2448 9111 ต่อ 306

  hr@tosh.or.th

 

  1. ข่าวกิจกรรม
  2. จัดซื้อจัดจ้าง
  3. ประกาศชื่ออบรม/สัมมนา
  4. ประกาศสมัครงาน
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างล่าสุด

ติดต่อสอบถาม

งานทรัพยากรบุคคล

  0 2448 9111 ต่อ 306

  hr@tosh.or.th

 

ประกาศรับสมัครงาน / ประกาศรายชื่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์-ปฏิทิน
ปฏิทินกิจกรรม
Jul 2024
พฤ อา
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
24 ก.ค. 2024
งานสัมมนาวิชาการด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในส่วนภูมิภาค จังหวัดราชบุรี ประจำปี 2567
07 ส.ค. 2024
อบรมหลักสูตรนักตอบโต้เหตุฉุกเฉินจากสารเคมีรั่วไหล (Chemical Emergency Response Team) รุ่นที่ 4
08 ส.ค. 2024
สัมมนาเชิงปฏิบัติการหัวข้อ : แนวปฏิบัติการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการป้องกันอัคคีภัย (Checklist) รุ่นที่ 4
08 ส.ค. 2024
อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร : การพัฒนาแนวคิดเชิงนวัตกรรม สู่การพัฒนาผลงานนวัตกรรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (Learning To Be OSH Innovators) รุ่นที่ 2
09 ส.ค. 2024
สัมมนาเชิงปฏิบัติการหัวข้อ : การวิเคราะห์งานความปลอดภัยในงานอาคารและสถานที่ทำงาน รุ่นที่ 4

นิตยสารความปลอดภัย   

คู่มือ/มาตรฐาน/งานวิจัย   

โปสเตอร์   

บทความ   

แนะนำเว็บไซต์

วิสัยทัศน์ผู้บริหาร

  • นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พัฒนากลไกการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย มุ่งลดอัตราการประสบอันตรายจากการทำงานให้เป็นรูปธรรม
  • 1

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) 

        สสปท. เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554 โดยเป็นหน่วยงานอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย ดังต่อไปนี้

•  ส่งเสริมและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
•  พัฒนาและสนับสนุนการจัดทำมาตรฐาน เพื่อส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
•  ดำเนินการ ส่งเสริม สนับสนุน และร่วมดำเนินงานกับหน่วยงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของภาครัฐและเอกชน
•  จัดให้มีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ทั้งในด้านการพัฒนาบุคลากรและด้านวิชาการ

อ่านทั้งหมด