This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Youtube
  • GooglePlus
Thai languages
+66 2 448 9111
previous arrow
next arrow
Shadow
Slider

 

         สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน)  ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และโดยที่การดำเนินงานของสถาบันต้องมีการเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล สถาบันจึงเป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ที่ต้องมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมาย

  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม  

ข่าวประชาสัมพันธ์/ข่าวกิจกรรม

T-OSH Events

Zero Accident Campaign 2023

เปิดรับสมัครวันที่ 1 ม.ค.2566 Read more
  • 1

Magazine

คู่มือ-มาตรฐาน

โปสเตอร์

Document

 คุณธรรมและความโปร่งใส 

วิสัยทัศน์ผู้บริหาร

  • นายสุชาติ ชมกลิ่น [รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน] " รัฐบาลคำนึงถึงความปลอดภัยของแรงงาน และถือประโยชน์ของแรงงานไทยเป็นอันดับสูงสุด "
  • 1
  • 2
  • 3

รู้จัก สสปท. ?


        สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นตามมาตรา ๕๒ แห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยเป็นหน่วยงานอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย ดังต่อไปนี้

- ส่งเสริมและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
- พัฒนาและสนับสนุนการจัดทำมาตรฐาน เพื่อส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
- ดำเนินการ ส่งเสริม สนับสนุน และร่วมดำเนินงานกับหน่วยงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของภาครัฐและเอกชน
- จัดให้มีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ทั้งในด้านการพัฒนาบุคลากรและด้านวิชาการ


ดูทั้งหมด