This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Youtube
  • GooglePlus
Thai languages
+66 2 448 9111
previous arrow
next arrow
Shadow
Slider

T-OSH Service

บริการด้านการส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานอย่างมืออาชีพงานวิชาการ

พัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานงานวิจัย

เป็นหน่วยงานหลักในการทำงานวิจัยและสนับสนุนหน่วยงานเอกชนในการให้บริการงานวิจัยงานฝึกอบรม

พัฒนาศักยภาพของบุคลากรในเครือข่ายให้มีทักษะความชำนาญในด้านความปลอดภัยฯงานมาตรฐาน/คู่มือ

สนับสนุนการออกกฎหมายและกำหนดมาตรฐานด้านความปลอดภัยฯ ให้เทียบเท่ามาตรฐานสากลงานส่งเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัย

ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในเรื่องความปลอดภัยฯ เพื่อสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยฯ อย่างยั่งยืน

 


งานพัฒนาสถิติ

เป็นหน่วยงานกลางในการจัดทำสถิติเพื่อสืบค้นข้อมูล โดยเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลแบบบูรณาการ

 

ข่าวประชาสัมพันธ์/ข่าวกิจกรรม

วิสัยทัศน์ผู้บริหาร

  • นายสุชาติ ชมกลิ่น [รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน] " รัฐบาลคำนึงถึงความปลอดภัยของแรงงาน และถือประโยชน์ของแรงงานไทยเป็นอันดับสูงสุด "
  • 1
  • 2
  • 3

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รู้จัก สสปท. ?


        สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นตามมาตรา ๕๒ แห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยเป็นหน่วยงานอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย ดังต่อไปนี้

- ส่งเสริมและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
- พัฒนาและสนับสนุนการจัดทำมาตรฐาน เพื่อส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
- ดำเนินการ ส่งเสริม สนับสนุน และร่วมดำเนินงานกับหน่วยงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของภาครัฐและเอกชน
- จัดให้มีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ทั้งในด้านการพัฒนาบุคลากรและด้านวิชาการ


ดูทั้งหมด