This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Thai languages
+66 2 448 9111

      การเกิดอุบัติภัยหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินต่าง ๆ จากโรงงานอุตสาหกรรมแต่ละครั้ง ก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิต ทรัพย์สิน สิ่งแวดล้อม ชื่อเสียง และภาพลักษณ์ ตลอดจนความเชื่อมั่นขององค์กร ปัจจุบันอุบัติภัยหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆ ไม่ว่าจะเกิดจากภัยธรรมชาติ อุบัติเหตุ หรือการมุ่งร้ายต่อองค์กร เช่น อุทกภัย อัคคีภัย โรคระบาด การชุมนุมประท้วง และภัยจากการคุกคามทางคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ตลอดจนการเผยแพร่ขอมูลข่าวสารทาง Social Network ทั้งที่เป็นข้อเท็จจริงและข่าวลือที่เกิดขึ้นอย่างรุนแรงและรวดเร็ว ซึ่งสถานการณ์เหล่านี้จะนำไปสู่ “ภาวะวิกฤตหรือ วิกฤติการณ์” (Crisis)  อาจส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมาย การบริหารงาน และภาพลักษณ์ขององค์กร

      ศูนย์ส่งเสริมความปลอดภัยและอาชีวอนามัยภูมิภาคตะวันออก (Occupational Safety and Health Center in Eastern Thailand : OSHCET)  ได้ออกแบบหลักสูตร การบริหารจัดการ การสื่อสารในภาวะฉุกเฉินและภาวะวิกฤติ  (Emergency & Crisis Management and Communication) มุ่งหวังให้ผู้บริหารและพนักงานที่เกี่ยวข้อง จะต้องมีความรู้ ความเข้าใจ ในการประสานงาน  การปฏิบัติ การกำกับ และการสื่อสารเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉินหรือภาวะวิกฤต เพื่อให้กระบวนการบริหารและจัดการตามแนวทางที่องค์กรกำหนดไว้สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ


 

 

 

  รายละเอียดหลักสูตร  

•  ระยะเวลาอบรม : 1 วัน (6 ชั่วโมง)

•  วิธีการอบรม :  บรรยาย กรณีศึกษา และฝึกปฏิบัติการ/ ทดสอบความรู้ความเข้าใจ ก่อน-หลังการฝึกอบรม

•  ผู้เข้าอบรมฯ ลงทะเบียนก่อนเข้าอบรม (เช้า - บ่าย) และรับเอกสารบรรยาย ณ สถานที่จัดอบรม

•  ผู้เข้าอบรมต้องทำแบบทดสอบความรู้ก่อน - หลัง รวมทั้งแบบประเมินการเข้าร่วมอบรม และมีผลคะแนนการทดสอบความรู้หลังการอบรม ตั้งแต่ 70% ขึ้นไป ถึงจะได้รับใบประกาศนียบัตร

 


•  วิทยากร : นาย ปราโมทย์   คล้ายเชย  ที่ปรึกษา บริษัท เอ็นพีซีเซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด  (Emergency & Crisis Management Specialist)

 

  กลุ่มเป้าหมาย  

•  เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ และผู้เกี่ยวข้องด้านความปลอดภัย

•  ผู้บริหารโรงงาน/สถานประกอบการ

•  หัวหน้าหน่วยงาน อาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

•  หัวหน้าหน่วยงาน ประชาสัมพันธ์ / สื่อสารองค์กร

ติดต่อสอบถาม

•  ศูนย์ส่งเสริมความปลอดภัยและอาชีวอนามัยภูมิภาคตะวันออก

   โทรศัพท์ 02 448 9111

   รังสิมา เลิศแล้ว เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ

   E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

  1. สมัครรุ่น 1
  2. สมัครรุ่น 2

อบรมวันที่ : 13 ธันวาคม 2566 

สถานที่อบรม :  โรงแรม เคป ราชา ศรีราชา จังหวัดชลบุรี

•  ปิดรับสมัครวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

•  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม วันที่ 4 ธันวาคม 2566

•  สสปท. จะพิจารณาเฉพาะผู้สมัครเข้าร่วมอบรมผ่านลิงก์สมัครที่ให้ไว้นี้เท่านั้น และจะพิจารณาผู้สมัครที่สถานประกอบกิจการตั้งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดชลบุรี เป็นลำดับแรก และภูมิภาคตะวันออกเป็นลำดับรอง โดยจะได้รับลิงก์อบรมทางอีเมล เพื่อเข้าร่วมการอบรมในวันและเวลาตามกำหนดการ

อบรมวันที่ : 13 มีนาคม 2567 

สถานที่อบรม :  โรงแรม แคนทารี เบย์ ระยอง จังหวัดระยอง


•  ปิดรับสมัครวันที่ 1 มีนาคม 2567 (หรือมีผู้สมัครเต็ม)

•  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม วันที่ 5 มีนาคม 2567

•  สสปท. จะพิจารณาเฉพาะผู้สมัครเข้าร่วมอบรมผ่านลิงก์สมัครที่ให้ไว้นี้เท่านั้น และจะพิจารณาผู้สมัครที่สถานประกอบกิจการตั้งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดระยอง เป็นลำดับแรก และภูมิภาคตะวันออกเป็นลำดับรอง โดยจะได้รับลิงก์อบรมทางอีเมล เพื่อเข้าร่วมการอบรมในวันและเวลาตามกำหนดการ