This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Thai languages
+66 2 448 9111

สสปท. กับนโยบายความเป็นส่วนตัว

        ในยุคแห่งการสื่อสารและส่งผ่านข้อมูลไปได้ทั่วโลกด้วยอินเทอร์เน็ต มาตรฐานการดูแลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานได้เข้ามามีบทบาทสำคัญเป็นอย่างมาก ทั้งในแง่ของการดำเนินกิจกรรมส่วนบุคคล การดำเนินการธุรกิจ ตลอดจนการดำเนินการของภาครัฐ ดังนั้น สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) หรือ สสปท. ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และโดยที่การดำเนินงานของสถาบันต้องมีการเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล สถาบันจึงเป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ที่ต้องมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมาย

  รายละเอียดเพิ่มเติม  

 

 

ประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice)

          สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) หรือ สสปท. (ต่อไปในนโยบายนี้เรียกว่า “สถาบัน”) ตระหนักและให้ความสำคัญในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้มาติดต่อและใช้บริการของสถาบัน (“ท่าน”) โดยสถาบันจะดูแลและบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างโปร่งใส เป็นธรรม และเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลรวมถึงกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องโดยประกาศความเป็นส่วนตัวนี้ (“ประกาศ”) จะแจ้งให้ท่านทราบถึงวิธีการที่สถาบันเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และปกป้องดูแลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

  รายละเอียดเพิ่มเติม  

 

 

 

ประกาศเกี่ยวกับคุกกี้

(Cookie Policy)

       ในการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของแต่ละบริการอาจมีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยอัตโนมัติ เช่น ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ ซึ่งประกอบด้วย หมายเลข IP Address ประเภทของเว็บเบราว์เซอร์ที่ท่านใช้ในการเข้าสู่เว็บไซต์ เป็นต้น รวมถึงอาจมีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลด้วยเทคโนโลยีคุกกี้ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในการให้บริการเว็บไซต์ของ สสปท. เพื่อให้ท่านเข้าใจถึงการทำงานของเทคโนโลยีคุกกี้ การเก็บรวบรวมข้อมูล รวมถึงให้ความยินยอมและปฏิเสธการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านผ่านเทคโนโลยีดังกล่าว ท่านสามารถศึกษาข้อมูลดังกล่าวได้จากประกาศเกี่ยวกับคุกกี้ (Cookie Notice)

  รายละเอียดเพิ่มเติม  

 

 

  เอกสารที่เกี่ยวข้อง