This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Thai languages
+66 2 448 9111

ประธานกรรมการ

กรรมการโดยตำแหน่ง


นายไพโรจน์ โชติกเสถียร
ปลัดกระทรวงแรงงาน


นายแพทย์ธงชัย กีรติหัตถยากร
อธิบดีกรมควบคุมโรค

 นางโสภา เกียรตินิรชา
อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน


นายบุญสงค์  ทัพชัยยุทธ์
เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม

กรรมการผู้แทนฝ่ายนายจ้าง และกรรมการผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง

นายวรพนธ์  ตันติวันรัตน์
กรรมการผู้แทนฝ่ายนายจ้าง

นายเสน่ห์  สุขหล้า
กรรมการผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ


นายนิคม  เกษมปุระ

 


นายกฤษฎา  ชัยกุล


นายอำนวย  ภู่ระหงษ์

กรรมการและเลขานุการ


ผู้อำนวยการ สสปท.