This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Thai languages
+66 2 448 9111

     

 


ประธานกรรมการ

 

พลเอก  อภิชาต  แสงรุ่งเรือง


กรรมการโดยตำแหน่ง

 


นายบุญชอบ  สุทธมนัสวงษ์
ปลัดกระทรวงแรงงาน


นายแพทย์ธเรศ  กรัษนัยรวิวงศ์
อธิบดีกรมควบคุมโรค


นายนิยม  สองแก้ว
อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน


นายบุญสงค์  ทัพชัยยุทธ์
เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม

    


กรรมการผู้แทนฝ่ายนายจ้าง และกรรมการผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง

 


นายประพันธ์  ปุษยไพบูลย์
กรรมการผู้แทนฝ่ายนายจ้าง


นายพิชิต  พระปัญญา
กรรมการผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง

  


กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

 


นายนิคม  เกษมปุระ


นายกฤษฎา  ชัยกุล


นายอำนวย  ภู่ระหงษ์

  


กรรมการและเลขานุการ

 

นายวรานนท์ ปีติวรรณ
ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยฯ