This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Thai languages
+66 2 448 9111

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

O1-O10 : ข้อมูลพื้นฐาน

O11-O18 : การบริหารงาน

O19-O22 : การจัดซื้อจัดจ้าง

O23-O26 : การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


 O23   นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล                                                  

1) นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

2) แผนปฏิบัติการด้านบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


 O24   การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล

1) การดำเนินการตามแผนปฏิบัติการด้านบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน (ต.ค.65-มี.ค.66)

2) หลักเกณฑ์การจ่ายเงินตอบแทนพิเศษเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดหรือใกล้ถึงขั้นสูงสุดของระดับตำแหน่ง พ.ศ. 2566

3) สสปท.จัดอบรมปฐมนิเทศบุคคลากรใหม่ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566

4) จัดอบรมให้ความรู้ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 แก่บุคลากร สสปท. และประชาชนทั่วไป

5) จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM : Knowledge Management) ให้กับบุคลากร สสปท.

 O25   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

1) ระเบียบคณะกรรมการบริหารสถาบันฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ของสถาบัน พ.ศ. 2560

2) ระเบียบคณะกรรมการบริหารสถาบันฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ของสถาบัน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562

3) ระเบียบคณะกรรมการบริหารสถาบันฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง พ.ศ. 2563

4) ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนเงินเดือนเจ้าหน้าที่ของสถาบัน พ.ศ. 2563

5) ระเบียบคณะกรรมการสถาบันฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการทางวินัย พ.ศ.2563

6) ระเบียบคณะกรรมการสถาบันฯ ว่าด้วยสวัสดิการและสิทธิประโยชน์อื่นของเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง พ.ศ. 2563

7) ระเบียบคณะกรรมการสถาบันฯ ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการจัดงาน พ.ศ. 2561

8) แผนพัฒนาบุคลากร สสปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


 O26   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

1) รายงานผลการดำเนินการด้านบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

O27-O29 : การส่งเสริมความโปร่งใส

 O27   แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน (ต.ค.65-มี.ค.66)

1)  ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียน

2)  คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การจัดการข้อร้องเรียนเรื่องทั่วไป

3)  คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ


 O28   ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ


 O29   ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

1)  รายงานการดำเนินการข้อร้องเรียนและเรื่องร้องเรียนทุจริต รอบ 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

O30 : การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

O31-O38 : การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต


 O31   ประกาศเจตนารมย์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 O32   การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

 O33   รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน (ต.ค.65-มี.ค.66)
 

 O34   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


 O35   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

1) แนวปฏิบัติควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

2) อบรมระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

3) หนังสือรับรองตนเองว่าไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาในการจัดซื้อจัดจ้าง


 O36   แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


 O37   รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน (ต.ค.65-มี.ค.66)


 O38   รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

O39-O43 : มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

 O39   ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

1) ประมวลจริยธรรม สำหรับกรรมการ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่  และผู้ปฏิบัติงานขององค์การมหาชน

2) ข้อกำหนดว่าด้วยกระบวนการรักษาจริยธรรม : กลไกและการบังคับใช้ประมวลจริยธรรมสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และผู้ปฏิบัติงานขององค์การมหาชน

3) จริยธรรมของกรรมการสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

4) ประมวลจริยธรรมของผู้อำนวยการและผู้ปฏิบัติงาน


 O40   การขับเคลื่อนจริยธรรม

1) คณะทำงานขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรม

2) แนวปฏิบัติที่ควรกระทำและไม่ควรกระทำ (Do & Don’ts)

3) อบรมโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมองค์กรในการทำงาน สู่ความสำเร็จที่ยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 O41   การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ

 O42   มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

 O43   การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

1) QR code แบบวัด EIT

2) อบรมโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมองค์กรในการทำงาน สู่ความสำเร็จที่ยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

3) ผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ของ สสปท.


This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

คะแนน ITA ปี 2565

93.70