This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Youtube
  • GooglePlus
02 448 9111

 

 

ข้อมูล

รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่

ข้อมูลพื้นฐาน

01

โครงสร้างหน่วยงาน

โครงสร้างหน่วยงาน

02

ข้อมูลผู้บริหาร

ข้อมูลผู้บริหาร

03

อำนาจหน้าที่

อำนาจหน้าที่

04

แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน

แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน

05

ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน

ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน

06

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

- กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

- พรฎ

- พรบ

ข่าวประชาสัมพันธ์

07

ข่าวประชาสัมพันธ์

- หน้าเว็บสถาบันฯ

- ข่าวกิจกรรม

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

08

Q&A

Q&A

09

Social Network

- Face book

- YouTube
- Twitter

แผนดำเนินงาน

010

แผนดำเนินงานประจำปี

แผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2562

011

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน

012

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

- รายงานผลการดำเนินงานประไตรมาสที่ 1 1ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2561

- รายงานผลการดำเนินงานประไตรมาสที่ 2 1 มกราคม – 31 มีนาคม 2562

การปฏิบัติงาน

013

มาตรฐานการปฏิบัติงาน

คู่มือการปฏิบัติงาน

การให้บริการ

014

มาตรฐานการให้บริการ

คู่มือการปฏิบัติงาน : ภารกิจสนับสนุน (มาตรฐานและขั้นตอนการให้บริการ)

015

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

รายงานสถิติการให้บริการของ สสปท.ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 (รอบ 6 เดือน)

016

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

017

E-Service

ระบบรับสมัครเข้าร่วมกิจกรรมการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

018

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

019

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน

- รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ (1)

- รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ (2)

020

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

- สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2561

- สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี 2562

- แผนภาพแสดงการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (14 มิ.ย.2562)

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

021

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

022

ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

023

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

024

รายงานผลการจัซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

รายงานผลการจัซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

025

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

026

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

- แผนปฏิบัติการด้านบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

- กรอบอัตรากำลัง

- ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ว่าด้วยการบริหารบุคคล พ.ศ.2560

027

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

- ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ว่าด้วยการบริหารบุคคล พ.ศ.2560

- ระเบียบคณะกรรมการบริหารสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ของสถาบัน

- ระเบียบคณะกรรมการบริหารสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ว่าด้วยสวีสดิการและสิทธิประโยชน์อื่นของเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง พ.ศ. 2560

028

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

- รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

- ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ว่าด้วยการบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ. 2560

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

029

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน

030

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

031

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

032

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

033

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

- สสปท.จัดประชุมสัมมนาผลการดำเนินงานแผนประสานความร่วมมือการมีส่วนร่วมภาคีเครือข่ายภาคตะวันตก ประจำปี 2562

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

034

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

ประกาศสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน เรื่องประกาศเจตจำนงการบริหารงานและปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมีคุณธรรมความโปร่งใส

035

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

 การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต

036

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

แผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2562

037

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

038

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

039

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี

040

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

041

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2561

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2561

042

มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

ประกาศสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน เรื่องแนวปฏิบัติการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ

043

มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม

ประกาศสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน เรื่องแนวปฏิบัติการให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน

044

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน เรื่อแนวปฏิบัติการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

045

มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

ประกาศสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน เรื่องแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน

046

มาตรการป้องกันการรับสินบน

ประกาศสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน เรื่องแนวปฏิบัติการป้องกันการรับสินบน

047

มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม

ประกาศสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน เรื่องแนวปฏิบัติการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

048

มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ

ประกาศสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) เรื่องแนวปฏิบัติการตรวจสอบการปฏิบัติงานของบุคลากรตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน