This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Thai languages
+66 2 448 9111

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2567

O1-O4 : ข้อมูลพื้นฐาน

O5-O6 : การประชาสัมพันธ์

O7-O9 : แผนการดำเนินงานและงบประมาณ

O10-O13 : การปฏิบัติงาน

O14-O17 : การจัดซื้อจัดจ้าง

O18-O21 : การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


 O18   แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 O19   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

 O20   ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

1) ประมวลจริยธรรม สำหรับกรรมการ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่  และผู้ปฏิบัติงานขององค์การมหาชน

2) ข้อกำหนดว่าด้วยกระบวนการรักษาจริยธรรม : กลไกและการบังคับใช้ประมวลจริยธรรมสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และผู้ปฏิบัติงานขององค์การมหาชน

3) จริยธรรมของกรรมการสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

4) ประมวลจริยธรรมของผู้อำนวยการและผู้ปฏิบัติงาน

 O21   การขับเคลื่อนจริยธรรม

1) คณะทำงานขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรม

2) แนวปฏิบัติที่ควรกระทำและไม่ควรกระทำ (Do & Don’ts)

3) อบรมโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ 2567

O22-O24 : การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

O25 : การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

O26-O29 : นโยบาย No Gift Policy

O30-O31 : การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

O32-O35 : แผนป้องกันการทุจริต


This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

91.38

คะแนน ITA ปี 2565

93.70 คะแนน

คะแนน ITA ปี 2564

94.73 คะแนน

คะแนน ITA ปี 2563

88.75 คะแนน

คะแนน ITA ปี 2562

84.65 คะแนน