This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Youtube
  • GooglePlus
02 448 9111

ข่าวกิจกรรม

Title Hits
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน Hits: 223
อบรมหลักสูตร “การตรวจประเมินภายในระบบมาตรฐานความปลอดภัยฯ สำหรับสถานประกอบกิจการขนส่ง Hits: 298
ร่วมแสดงความยินดี นายวิวัฒน์ ตังหงส์ ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน Hits: 135
ร่วมจัดนิทรรศการในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ“การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยสู่สถานศึกษา”และมอบโล่รางวัล Hits: 111
สสปท. ร่วมกับบริษัท 3 M จัดฝึกอบรมหลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง รุ่นที่ ๒ Hits: 258
สสปท. ร่วมกับบริษัท 3 M จัดฝึกอบรมหลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง รุ่นที่ ๑ Hits: 260
สัมมนาวิชาการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยระหว่างประเทศ Hits: 285
พิธีเปิดงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยภาคใต้ จังหวัดสงขลา ประจำปี ๒๕๖๑ Hits: 262
พิธีเปิดงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี ๒๕๖๑ Hits: 233
ดาวน์โหลดใบประกาศ (เพิ่มเติม) สัมมนาวิชาการงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยภาคเหนือ Hits: 440
ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ Hits: 313
พิธีเปิดงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น ปี ๒๕๖๑ Hits: 437
พิธีเปิดงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยภาคตะวันตก จังหวัดราชบุรี ปี ๒๕๖๑ Hits: 483
ดาวน์โหลดใบประกาศ (เพิ่มเติม) สัมมนาวิชาการงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยภาคตะวันตกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ Hits: 622
กำหนดการพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณกิจกรรมการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ ระดับต้น ประจำปี ๒๕๖๑ Hits: 1040