This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Youtube
  • GooglePlus
02 448 9111

ข่าวกิจกรรม

หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
ศูนย์ส่งเสริมความปลอดภัยและอาชีวอนามัยภูมิภาค จังหวัดสงขลา เข้าร่วมจัดนิทรรศการสัปดาห์ความปลอดภัย 24 มิถุนายน 2563 ฮิต: 201
สสปท. จัดโครงการอบรม "ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2563" 24 มิถุนายน 2563 ฮิต: 56
สสปท. จัดอบรมหลักสูตร “การบริหารความเสี่ยง” ให้กับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ 22 มิถุนายน 2563 ฮิต: 90
จัดอบรม “การป้องกัน การปราบปรามการทุจริต และการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน” 04 มิถุนายน 2563 ฮิต: 181
จัดกิจกรรมเนื่องในวันครบรอบปีที่ ๕  การจัดตั้งสถาบันฯ ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยฯ 22 พฤษภาคม 2563 ฮิต: 241
ศูนย์ส่งเสริมความปลอดภัยและอาชีวอนามัยภูมิภาค จังหวัดสงขลา จัดตั้ง"ตู้อิ่มสุข"หน้าอาคารสำนักงาน 19 พฤษภาคม 2563 ฮิต: 171
ประชุมคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ 24 เมษายน 2563 ฮิต: 254
ศูนย์ส่งเสริมความปลอดภัยฯ สงขลา จัดทำหน้ากาก Face shield มอบให้โรงพยาบาลในจังหวัดสงขลา 08 เมษายน 2563 ฮิต: 453
จัดประชุมการประชาพิจารณ์เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่างมาตรฐานการจัดเก็บสารเคมีอันตราย 11 มีนาคม 2563 ฮิต: 750
ร่วมการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี ๒๕๖๓ 04 มีนาคม 2563 ฮิต: 705
จัดประชุมชี้แจงรายละเอียดทีมที่ปรึกษา เพื่อเตรียมพร้อมในการลงพื้นที่ให้คำปรึกษาและตรวจประเมินระบบการจัดการด้านความปลอดภัยฯ 31 มกราคม 2563 ฮิต: 1501
ประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ 22 มกราคม 2563 ฮิต: 568
สสปท.ร่วมออกบูธจัดกิจกรรม วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ 11 มกราคม 2563 ฮิต: 598
ประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ 18 ธันวาคม 2562 ฮิต: 602
ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 11 ธันวาคม 2562 ฮิต: 575