This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Youtube
  • GooglePlus
02 448 9111

ข่าวกิจกรรม

Title Published Date Hits
จัดอบรมการป้องกันอัคคีภัยและการเก็บรักษาสารเคมีอันตรายในสถานประกอบกิจการ” รุ่นที่ ๒ 14 May 2019 Hits: 395
ร่วมพิธีเปิดงานวันความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 10 May 2019 Hits: 179
ร่วมจัดกิจกรรมและร่วมพิธีเปิดงานวันแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2562 01 May 2019 Hits: 174
ขอเชิญประกวดทีมฉุกเฉินในสถานประกอบกิจการ ประจำปี ๒๕๖๒ 17 April 2019 Hits: 2150
ขอเชิญร่วมงานและสัมมนาวิชาการ "งานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยภาคตะวันออกจังหวัดระยองประจำปี ๒๕๖๒" 17 April 2019 Hits: 2715
ขอเชิญสมัครประกวด“Safety Youth Brand Ambassador2019” 15 April 2019 Hits: 1986
ขอเชิญประกวด Storyboard “ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน” 15 April 2019 Hits: 3810
งานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยภาคตะวันตก จังหวัดเพชรบุรี ประจำปี ๒๕๖๒ 03 April 2019 Hits: 834
ขอเชิญสมัครอบรมหัวข้อ “การป้องกันอัคคีภัยและการเก็บรักษาสารเคมีอันตรายในสถานประกอบกิจการ” จำนวน ๔ รุ่น 01 April 2019 Hits: 7532
ขอเชิญสมัครอบรมหัวข้อ “ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า” จำนวน ๒ รุ่น 01 April 2019 Hits: 4225
ศูนย์ส่งเสริมความปลอดภัยและอาชีวอนามัยภูมิภาค จังหวัดสงขลา จัดฝึกอบรมหัวข้อการประเมินความเสี่ยง (การขนส่งทางน้ำ) 01 April 2019 Hits: 215
ศูนย์ฯ ภาคใต้จัดอบรมกรณีศึกษาและการป้องกันอุบัติเหตุ จากการผลิต การเก็บและการใช้ก๊าซชีวภาพ รุ่นที่ ๑ 29 March 2019 Hits: 216
ศูนย์ฯ สงขลา ร่วมเป็นทีมผู้ช่วยและสังเกตุการณ์ การฝึกภาคปฏิบัติการกู้ภัยบนที่สูงและการกู้ภัยในที่อับอากาศ 29 March 2019 Hits: 137
ศูนย์ฯ ภาคใต้จัดอบรมกรณีศึกษาและการป้องกันอุบัติเหตุ จากการผลิต การเก็บและการใช้ก๊าซชีวภาพ รุ่นที่ ๒ 29 March 2019 Hits: 46
จัดฝึกอบรมหัวข้อ "มาตรฐานระบบการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน รุ่นที่ ๑ 29 March 2019 Hits: 447