This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Youtube
  • GooglePlus
02 448 9111

ข่าวกิจกรรม

Title Published Date Hits
ประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ 20 November 2019 Hits: 5
ศูนย์ส่งเสริมความปลอดภัยฯ จ.สงขลา จัดอบรมมาตรฐานการจัดการความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง 19 November 2019 Hits: 144
ศูนย์ส่งเสริมความปลอดภัยฯ สงขลา จัดอบรมการประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยฯ 14 November 2019 Hits: 315
ศูนย์ส่งเสริมความปลอดภัยฯ จ.สงขลา ร่วมจัดกิจกรรม "จป จิตอาสา ทำความดีเพื่อสังคม" เนื่องในวันเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ประจำปี ๒๕๖๒ 13 November 2019 Hits: 189
อบรมหลักสูตรข้อกำหนดมาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 12 November 2019 Hits: 420
เข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเพื่อแนะนำคณะกรรมการบริหารสถาบันฯ ชุดใหม่ 08 November 2019 Hits: 167
ให้การต้อนรับคณะผู้แทนองค์กรความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งสาธารณรัฐเกาหลี KOSHA 06 November 2019 Hits: 234
ร่วมพิธีเปิดงาน SHE SEMINAR 2019 บริษัท ซีพีออลล์และบริษัทในกลุ่ม 01 November 2019 Hits: 172
ร่วมเสวนาเรื่อง "ความสำคัญของนั่งร้านและการพังทลาย" (Functions and falures of scaffolding) 30 October 2019 Hits: 210
ขอเชิญสมัครอบรมหัวข้อ การป้องกันอันตรายในการทำงานตกจากที่สูง (Work at Height Safely) 28 October 2019 Hits: 4310
ขอเชิญฝึกอบรมหัวข้อ “การประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน” 25 October 2019 Hits: 1666
ขอเชิญฝึกอบรม หัวข้อ “มาตรฐานการจัดการความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง” 25 October 2019 Hits: 1047
ขอเชิญสมัครอบรมหัวข้อ “เทคนิคการทำงานในที่อับอากาศอย่างปลอดภัย” (Confined Space Technique) 24 October 2019 Hits: 5723
สสปท.จัดอบรมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เพื่อเตรียมพร้อมการใช้งานระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิคส์ (e-office) เพื่อบริหารจัดการในองค์กร 26 September 2019 Hits: 480
ร่วมพิธีเปิดงาน “นิคมอุตสาหกรรมสินสาคร ต้นแบบการส่งเสริมมาตรฐานแรงงานไทยสู่สากล” 26 September 2019 Hits: 977