This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Youtube
  • GooglePlus
Thai languages
+66 2 448 9111

 

การขับเคลื่อนให้บรรลุตามวิสัยทัศน์สสปท.ได้กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้

สร้างส่วนร่วมประชารัฐ ส่งเสริมงานวิจัย และวิชาการ มุ่งสู่เศรษฐกิจที่ยั่งยืน

     เพื่อเป็นการพัฒนาภาคธุรกิจ ควบคู่กับการสร้างแรงงานปลอดภัยและสุขภาพอนามัยดี สสปท. ได้นำเอาแนวความคิด การพัฒนาธุรกิจแบบยั่งยืน (Sustainable Development) มาประยุกต์ใช้ โดยจะสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างกิจการภาคเอกชนขนาดใหญ่ ขนาดกลางและขนาดเล็ก และสนับสนุนการนำระบบบริหารงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน มาใช้ให้เป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ

     ในแผนยุทธศาสตร์ ๕ ปีนี้ จะมุ่งผลสัมฤทธิ์ในอุตสาหกรรมที่มีอุบัติการณ์สูง และอุตสาหกรรมตามนโยบายรัฐ ในแผน Thailand ๔.๐ เช่น อุตสาหกรรมขนส่ง และโลจิสติกส์ อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ อุตสาหกรรมก่อสร้าง รวมถึงการทำงานในมิติอื่นๆ เช่น แรงงานสูงอายุ และแรงงานต่างด้าว โดยจะทำงานแบบบูรณาการร่วมกับกิจการภาคเอกชนขนาดใหญ่ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ รวมถึง สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หอการค้าไทย และสมาคมที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันสร้างมาตรฐานระบบบริหารความปลอดภัย อาชีว
อนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ที่เป็นสากล

     การสร้างความร่วมมือนี้ สถานประกอบกิจการขนาดใหญ่จะประชาสัมพันธ์ และสนับสนุนสถานประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดเล็กที่เป็นสายโซ่การผลิต (Supply Chain) เพื่อเข้าร่วมโครงการและเพื่อขอรับการตรวจประเมิน ตามระบบบริหารความปลอดภัยฯ ด้วยความสมัครใจ และส่งพนักงานเข้ารับการอบรม และรับคำปรึกษาจากผู้ตรวจประเมินของ สสปท. เพื่อการยกระดับมาตรฐานที่ดีขึ้น ทั้งนี้ สถานประกอบกิจการขนาดกลาง และขนาดเล็กที่ผ่านการประเมิน จะได้รับรางวัล ตราสัญลักษณ์การสนับสนุนทางการค้า และการลงทุนจากสถานประกอบกิจการขนาดใหญ่ และการยกย่องจากกระทรวงแรงงาน สสปท. สำนักงานประกันสังคม หน่วยงานรัฐ และสมาคมที่เกี่ยวข้อง

     การสร้างความเชื่อถือ และทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องข้างต้น สสปท. จะพัฒนาองค์กรให้เป็นหน่วยงานสำคัญหลักในการสนับสนุนงานวิชาการ งานวิจัย และการพัฒนาสถิติด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยจะจ้างผู้เชี่ยวชาญ และพัฒนาบุคลากรด้านความปลอดภัย อาชีว
อนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ให้มีศักยภาพในการทำงาน ส่วนการวิจัยจะทำงานร่วมกับมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผลงานวิชาการ งานวิจัย และสถิติ จะนำไปเผยแพร่ ให้ก่อประโยชน์ในวงกว้างตลอดจนนำมาใช้เพื่อประกอบการพิจารณา ปรับปรุง กฎหมาย มาตรฐาน ระเบียบปฏิบัติ ข้อกำหนด หรือขั้นตอนการทำงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ความรู้และทักษะ

 

ติดอาวุธทางปัญญาพัฒนาบุคลากรด้านความปลอดภัย ตอบสนองอุตสาหกรรม Thailand ๔.๐

     สสปท. จะร่วมกับสถาบันอุดมศึกษา และหน่วยงานในกระทรวงแรงงาน เพื่อผลิตและพัฒนานักศึกษาด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน และเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร ระดับหัวหน้างาน ระดับเทคนิค และระดับวิชาชีพ ให้มีสมรรถนะในการเป็นบุคลากรด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานที่มีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับปัญหา และความต้องการในการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ


     โดยจะมีการพัฒนาหลักสูตรการสอน และการฝึกอบรมที่มุ่งเน้นการปฏิบัติในพื้นที่ ควบคู่กับภาคทฤษฏี และประเมินสัมฤทธิผลของผู้รับการสอน และ/หรือการฝึกอบรม รวมทั้งสถาบันเอกชนที่ทำหน้าที่ฝึกอบรมให้มีคุณภาพ ตลอดจนพัฒนาเครือข่ายบุคลากรเฉพาะทางที่จำเป็น เช่น นักพิษวิทยา นักสุขศาสตร์อุตสาหกรรม แพทย์อาชีวเวชศาสตร์ วิศวกรรมความปลอดภัย สาขาต่างๆ เพื่อเป็นผู้ให้คำปรึกษาแนะนำในเชิงลึก


     นอกจากนี้จะมีการผลิตสื่อหรือชุดการเรียนรู้ ที่มีนวัตกรรมทันสมัย ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานสามารถเรียนรู้และดาวน์โหลดเพื่อการใช้ประโยชน์ในสถานประกอบกิจการ และเพื่อเป็นสื่อกลางระหว่าง สสปท. กับสถานประกอบกิจการ และยกระดับการพัฒนาองค์ความรู้ ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความทันสมัยเข้าถึงง่าย และเป็นไปตามนโยบายของรัฐ Thailand ๔.๐
สสปท.จะสนับสนุนการลงทุนทางด้านฮาร์ทแวร์ ซอฟแวร์ เครื่องมือและอุปกรณ์ด้านไอที และการพัฒนาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หน่วยงานเอกชน ผู้ผลิตนวัตกรรมใหม่ และหน่วยงานอื่นๆ เพื่อสนับสนุน การสร้างนวัตกรรมใหม่ตามแนวทางการดำเนินงานแบบ Lean Start Up ซึ่งจะมุ่งเน้นการศึกษาพฤติกรรม และการทำสถิติ เพื่อให้การออกแบบและการผลิตนวัตกรรมใหม่ เช่น โมบายแอปพลิเคชั่นผ่านมือถือ ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ตรงต่อความต้องการของผู้ใช้งาน


     อีกทั้งจะพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ (Learning Center) ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) ที่มีความทันสมัย เพื่อเป็นสถานที่การเรียนรู้นอกห้องเรียนของประชาชน นักเรียน และนักศึกษาด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน และเป็นสถานที่ฝึกอบรม โดยมีห้องปฏิบัติการเพื่อการเรียนรู้ที่ทันสมัย บนระบบอินเตอร์เน็ต เพื่อให้เครือข่าย และผู้ที่เกี่ยวข้องได้เข้ามาเรียนรู้เครื่องมือและอุปกรณ์สาธิต ด้านการยศาสตร์ ด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม ความปลอดภัยในอุตสาหกรรมก่อสร้าง และฐานการฝึกอบรมต่างๆ ที่ออกแบบให้สอดคล้องกับหลักสูตร การฝึกอบรม โดยนักศึกษาและเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน สามารถทดลอง และฝึกปฏิบัติได้จริง นอกเหนือจากตำรา ภายในศูนย์ฝึกอบรม จะจัดทำห้องสมุด เพื่อรวบรวมข้อมูล งานวิจัย งานวิชาการ ตำรา เอกสารข้อมูลความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงให้ข้อมูลสถานประกอบกิจการที่มีแนวทางปฏิบัติที่ เป็นเลิศ

 

ส่งเสริมคุณภาพการให้บริการ พัฒนาความเข้มแข็งเครือข่ายความปลอดภัย

     เพื่อสนับสนุนองค์กรเครือข่ายเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน โดยคัดเลือกองค์กรเครือข่าย เช่น ชมรมความปลอดภัยในการทำงาน ในส่วนภูมิภาคที่มีความเข้มแข็งแล้วส่งเสริมให้มีการรวมตัวของสมาชิก และดำเนินกิจกรรมร่วมกันอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะจังหวัด ที่มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุและโรคจากการทำงาน

     สสปท. จะร่วมมือกับเครือข่ายความปลอดภัยในภูมิภาค เพื่อสนับสนุนให้ดำเนินกิจกรรมบริการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เช่น จัดฝึกอบรม จัดกิจกรรมส่งเสริมพฤติกรรม
จัดนิทรรศการความปลอดภัย ทั้งนี้คุณภาพการให้บริการ จะอยู่ภายใต้มาตรฐานเดียวกัน ด้วยราคายุติธรรม โดยไม่มุ่งหวังการค้าทำกำไร แต่จะส่งเสริมการใช้กลไกทางธุรกิจในการรักษาสมดุลย์ เพื่อควบคุมมาตรฐานการให้บริการที่มีคุณภาพ และมีราคาการให้บริการที่เหมาะสมเพื่อเป็นทางเลือก โดยเฉพาะสถานประกอบกิจการขนาดกลาง และขนาดเล็กในส่วนภูมิภาค

     การพัฒนาเครือข่ายในส่วนภูมิภาค สสปท. จะจัดตั้งศูนย์บริการในทุกภูมิภาคของประเทศ ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ ภาคตะวันออก และภาคกลาง โดยในแต่ละศูนย์จะมีนักวิชาการ และผู้ปฏิบัติงานของทาง สสปท. ทำหน้าที่บริหารเครือข่าย และให้บริการร่วมแก่สถานประกอบกิจการในแต่ละจังหวัด

     ผลจากการรวมตัวของสมาชิก ในองค์กรเครือข่ายด้านความปลอดภัย การฝึกอบรมและการให้บริการโดยสมาชิกเครือข่าย การจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องภายในกลุ่มของสมาชิก และการจัดตั้งศูนย์บริการภูมิภาค จะทำให้การนำนโยบาย และการให้บริการลงสู่ภูมิภาค ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ และใช้ลดงบประมาณค่าใช้จ่ายของรัฐ รวมถึงส่งผลที่ดีในเชิงป้องกันทำให้อุบัติเหตุ และโรคจากการทำงานลดลงทั่วทั้งประเทศ


ปรับทัศนคติ พัฒนาพฤติกรรม สร้างแรงงานปลอดภัย สุขภาพอนามัยดี

     สสปท. ตระหนักว่า การสร้างวัฒธรรมความปลอดภัยให้เกิดขึ้นในกลุ่มแรงงาน และประชาชนอย่างยั่งยืน จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการเปลี่ยนทัศนคติ และพัฒนาพฤติกรรมของ เยาวชน คนทำงาน และประชาชนให้เห็นความสำคัญของการป้องกันอันตรายที่อาจนำไปสู่การเกิดอุบัติเหตุ และโรคจากการทำงาน ดังนั้นจำเป็นต้องสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ทุกภาคส่วน ด้วยการจัดกิจกรรมและการพัฒนาองค์ความรู้ และสื่อสารอย่างแพร่หลาย

     ในฐานะที่ สสปท. เป็นหน่วยงานหลัก ของกระทรวงแรงงาน ที่มีหน้าที่ และความรับผิดชอบในการ ส่งเสริมความปลอดภัยให้กับแรงงานทั่วประเทศ จึงมุ่งเน้นการจัดกิจกรรม ที่ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย เช่น การจัดกิจกรรมความปลอดภัยในโรงเรียน สำหรับนักเรียนและนักศึกษา การจัดสัปดาห์ความปลอดภัยในนิคมอุตสาหกรรมเพื่อผู้ใช้แรงงาน การจัดงานวิชาการความปลอดภัยในส่วนภูมิภาค สำหรับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในระดับวิชาชีพ และการจัดงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย แห่งชาติ สำหรับผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย และประชาชนทั่วไปเป็นต้น
การสร้างระบบการประชาสัมพันธ์ และการสื่อสารองค์กรใหม่ เน้นการสร้าง พัฒนา และการสื่อสารองค์กรไปยังกลุ่มเครือข่ายพันธมิตร (Branding) ภาคเอกชน ภาครัฐ นายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ใช้แรงงาน โดยจัดทำเอกสารทางวิชาการเผยแพร่เครือข่ายภายในประเทศ จัดทำเอกสารทางวิชาการในระดับอาเซียนการสร้างและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของ สสปท. บริการทางวิชาการให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในรูปแบบของความทันสมัย (Brandmodernization) และประชาสัมพันธ์ทางสื่อต่างๆ ทางวิทยุ และโทรทัศน์ (Social Network)สร้าง (Website)ประกวดการแข่งขันงานวิชาการงานวิจัยในระดับสากล และพัฒนาระบบการบริการวิชาการเชิงรุก โดยการนำเสนองานวิชาการ งานวิจัย งานส่งเสริมพัฒนา งานนวัตกรรม ระบบมาตรฐาน ส่งเสริม สนับสนุนแบรนด์ทางวิชาการ สร้างทีมที่ปรึกษาเพื่อไปนำเสนอการให้บริการของ สสปท. ส่งเสริม สนับสนุนมาตรฐานทางวิชาการ พัฒนารูปแบบการเข้าถึงการให้บริการของ สสปท. สร้างระบบติดตามประเมินผลความพึงพอใจพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการให้บริการโดยยึดผู้รับบริการ (Stakeholder) เป็นศูนย์กลาง

     สสปท. จะจัดทำสื่อสร้างสรรค์ ส่งเสริมความปลอดภัย และอาชีวอนามัย ในรูปแบบต่างๆ เช่น โปสเตอร์ แผ่นพับ พัฒนาสื่ออะนิเมชั่น พัฒนาแอฟพลิเคชั่น โซเชียลมีเดีย และสื่อเผยแพร่ผ่านทางวิทยุ โทรทัศน์ และสื่อสิ่งพิมพ์ สู่เยาวชน แรงงาน และประชาชนทั่วไป อย่างแพร่หลาย

สร้างระบบงานและการจัดการภายในองค์กรเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ สสปท.

     การจัดตั้ง และพัฒนา สสปท. สู่องค์การมหาชนแห่งแรก ของกระทรวงแรงงาน ที่มีความเข็มแข็ง และมีธรรมภิบาลที่ดี จำเป็นอย่างยิ่ง ที่ต้องพัฒนาบุคลากร ทั้งจาก ข้าราชการ และพนักงานราชการเดิม ที่ตัดโอนมาจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน และเจ้าหน้าที่และลูกจ้างที่ สรรหา และบรรจุ เข้ามาใหม่ เพื่อให้มีความรู้ ความสามารถ และมีจริยธรรมอันดี

     โดยจะมุ่งเน้นการนำเอาเกณฑ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award : TQA) มาใช้เป็นแนวทางในการสร้างระบบการจัดการทรัพยากรบุคคลแบบครบวงจรเป็นองค์รวมที่สมบูรณ์ทั้ง ๔ ด้าน คือ (๑) ด้านHuman Resource Management : HRM ที่เน้นการสรรหา คัดเลือกบุคลากรคุณภาพสูง สร้างระบบหน้าที่ ความรับผิดชอบพร้อมจัดวางกำลังคนที่สอดคล้องกับโครงสร้างองค์กรให้มีความสมบูรณ์ตามโครงสร้างและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนา สร้างระบบการติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกระดับ รวมถึงสร้างระบบสวัสดิการและค่าตอบแทนที่สูงกว่าระบบราชการ เพื่อจูงใจในการดึงผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ และประสบการณ์สูง และรักษาบุคลากรคุณภาพที่มีอยู่เดิม เพื่อการพัฒนาองค์กร ให้เป็นที่พึ่งพาด้านการส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย ของประชาชนร่วมกัน (๒) ด้าน Human Resource Development : HRD เน้นการพัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางตามสาขากำหนดขององค์กร และพัฒนาบุคลากรให้มีความสมบูรณ์สมรรถนะสากล (เทคโนโลยีสารสนเทศ ภาษาอังกฤษ การจัดการสมัยใหม่ และวัฒนธรรมสากล) พัฒนาระบบ Talent Management and Success Plan วางแผนสืบทอดตำแหน่ง ผู้มีความสามารถเพื่อมีตัวแทนในการทำงานอย่างต่อเนื่อง และพัฒนา Global Conceptand re-Thinking แก่ผู้บริหารระดับสูง (๓) ด้าน Human Resource Happiness : HRH เน้นการสร้างบรรยากาศองค์กรตามเกณฑ์องค์กรแห่งความสุข และสถานที่ทำงานแห่งความสุขการสร้างสวัสดิการ ประโยชน์เกื้อกูลที่สูงกว่าสวัสดิการภาคราชการ (๔) ด้าน Human Resource Engagement : HRE เน้นการให้ความสำคัญกับการปรับค่านิยมร่วมบุคลากรเพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรใหม่ที่เข้มแข็ง เสริมสร้างวิธีการคิด มุมมองในการทำงาน และใช้ชีวิตอย่างสมดุลระหว่างงานกับการมีคุณภาพชีวิตที่ดี สร้างความรัก ความผูกพันผ่านกิจกรรมการเสริมสร้างความสัมพันธ์ จัดทำคำรับรองขององค์กรและบุคลากรรายบุคคลทุกคน ในการสร้างนิสัยและผลงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (Individual Performance Agreement)

     สำหรับระบบบัญชี การเงิน และพัสดุ จะมุ่งเน้นการบริหารจัดการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล พร้อมสร้างระบบควบคุม ตรวจสอบภายใน และการจัดการความเสี่ยงที่เข้มแข็งจัดให้มีการตรวจสอบ และรับรองการบริหารจัดการและการควบคุมความเสี่ยงภายในองค์กร โดยบุคคลที่ ๓ พร้อมเสริมสร้างความเข้มแข็งทางการเงิน การเป็นองค์กรที่พึ่งตนเองได้สูง รวมถึงเตรียมองค์กรสู่องค์กรดิจิตอล ใช้ระบบ Website ภาษาเพื่อการสื่อสารองค์กรสู่สากลปรับอาคารสถานที่ในระยะแรกระบบ SMART Office มีระบบ e-Admin ระบบ e-Services e-Training การเชื่อมโยง Website กับภาคีด้าน OSH ทั้งในและต่างประเทศ

          

 ดาวน์โหลดแผนยุทธศาสตร์

         

แผนปฏิบัติงานประจำปี

 

การทบทวนแผนปฏิบัติการฯ 5 ปี (พ.ศ. 2563-2565)