This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Thai languages
+66 2 448 9111

ประกอบด้วยส่วนงานภายในและมีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้

ส่วนบริการการจัดการและถ่ายทอดเทคโนโลยี

      มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการนำมาตรฐานและแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานลงสู่การปฏิบัติ บริหารจัดการโครงการและให้บริการวิชาการความปลอดภัย จัดฝึกอบรมเชิงวิชาการให้แก่สถานประกอบกิจการ และให้คำแนะนำเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยเชิงเทคนิค

ส่วนตรวจวัดสิ่งแวดล้อมและห้องปฏิบัติการเคมี

    มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสนับสนุนและส่งเสริมงานด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ สรุปและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานพร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะตามหลักวิชาการเพื่อให้สอดคล้องกับในการปฏิบัติตามกฎหมายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

งานธุรการ

     มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานสารบรรณ การรับ-ส่ง เวียนหนังสือของสำนัก งานติดต่อ ประสานงาน เกี่ยวกับการประชุม นัดหมาย การจัดเตรียมการประชุมของผู้บริหาร หน่วยงานภายในสำนัก และคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง รวบรวม รักษาข้อมูล สถิติ เอกสาร หนังสือราชการ ระเบียบ และคำสั่งต่างๆ ของหน่วยงานภายในสำนัก ดูแลประสานเรื่องการจัดซื้อ ซ่อมแซม การบำรุงรักษาเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ของสำนัก