This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Youtube
  • GooglePlus
02 448 9111

  

นายวรานนท์  ปีติวรรณ
ผู้อำนวยการ

 

 

 

 

นางจุฑาพนิต   บุญดีกุล
รองผู้อำนวยการ
นายศรัณย์พงศ์   ฟุ้งเกียรติ
รองผู้อำนวยการ

 

 

 
นายธนูศิลป์  สลีอ่อน
ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา
ว่าที่ร้อยตรี นพรัตน์  ศรีวงษ์แผน
ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ

นางสาวพรรณทิวา  นวะมะรัตน์
ผู้อำนวยการสำนักฝึกอบรมและส่งเสริม

 

 

 

 นางสาวชวลักษณ์   ภู่ไพบูลย์
ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์
นางสาวอัญชส   ชื่นจิตร
ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานกลาง

 

นางเยาว์พา  แดงบรรจง
หัวหน้าศูนย์ส่งเสริมความปลอดภัย
และอาชีวอนามัยภูมิภาค จังหวัดสงขลา