This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Thai languages
+66 2 448 9111

  

บทบัญญัติของกฎหมายกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารของราชการที่หน่วยงานของรัฐต้องเปิดเผยตาม มาตรา 7  มาตรา 9  และมาตรา 11  โดยยึดหลักว่า  "รัฐรู้อย่างไร ประชาชนรู้อย่างนั้น และเปิดเผยเป็นหลักปกปิดเป็นข้อยกเว้น"

        พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 เป็นกฎหมายที่เกิดขึ้นโดยมีเจตนารมณ์เพื่อให้ประชาชนมีสิทธิได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินการต่างๆ ของรัฐ ประชาชนมีสิทธิได้รู้ (Right to know) ข้อมูลข่าวสารของราชการ โดยไม่จำเป็นต้องเป็นผู้มีส่วนได้เสีย โดยหน่วยงานของรัฐผู้ครอบครอง ข้อมูลข่าวสาร มีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสารฯ ให้แก่ประชาชนตามวิธีที่กำหนด และกำหนดหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารที่หน่วยงานของรัฐไม่ต้องเปิดเผย หรืออาจไม่เปิดเผยและให้ความคุ้มครองข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่อยู่ในความครอบครองของหน่วยงานของรัฐ เพื่อประชาชนจะสามารถแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องกับความเป็นจริง รวมทั้งมีส่วนร่วมในกระบวนการบริหารและการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ  อันจะเป็นการส่งเสริมให้มีรัฐบาลที่บริหารบ้านเมืองอย่างมีประสิทธิภาพ
โปร่งใส เป็นไปเพื่อประโยชน์ของประชาชนมากยิ่งขึ้น


         ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) เป็นระบบศูนย์ข้อมูลข่าวสารที่ใช้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตามประเภท มาตรา 7 มาตรา 9  แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540   เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการเรียกใช้ข้อมูล  นับเป็นอีกช่องทางหนึ่งของการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขอ สสปท. ทั้งนี้บุคคลทั่วไป

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้ประชาชนได้ใช้สิทธิตรวจดูข้อมูลข่าวสารของราชการ และติดตาม ตรวจสอบการดำเนินงานของหน่วยงาน
  2. เพื่อส่งเสริมการให้ประชาชนได้ทราบสิทธิและพิทักษ์สิทธิ์ของตนเองตามครรลองของกฎหมาย และมีส่วนร่วมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารสาธารณะที่อยู่ในครอบครองของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานผ่านศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร  และทางเว็บไซต์
  3. เพื่อแสดงความโปร่งใส ในการปฏิบัติงานของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

 

การให้บริการ

  • อาคารกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ช้้น 2
  • เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. วันและเวลาราชการ
  • โทรศัพท์ 0 2448 9111

  

 ไปหน้าศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็คทรอนิคส์      แบบการขอใช้บริการข้อมูลข่าวสาร