This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Thai languages
+66 2 448 9111

ประกอบด้วยส่วนงานภายในและมีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้

ส่วนนโยบาย แผนงาน และติดตามประเมินผล

มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้

 1. งานนโยบายและแผน
  มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์และนำเสนอแนวทางเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์องค์กร และแผนดำเนินงานที่สอดคล้องกับกลยุทธ์และภารกิจของสถาบันและนโยบายภาครัฐ ให้คำแนะนำ ข้อเสนอแนะแก่หน่วยงานในสังกัดของสถาบันในการจัดทำแผนงานที่สอดรับกับยุทธศาสตร์ของสถาบัน 

 2. งานแผนงบประมาณ
  มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการเสนอแนะ วิเคราะห์ กำหนดกรอบงบประมาณที่สอดคล้องกับบทบาท ภารกิจ วิสัยทัศน์ และพันธกิจของสถาบัน จัดทำและรวบรวมคำของบประมาณของสถาบันเสนอต่อสำนักงบประมาณ ติดต่อประสานงานกับส่วนงานภายในและหน่วยงานภายนอก รวมถึงการจัดเตรียมข้อมูลต่างๆ สำหรับการชี้แจงงบประมาณตามกระบวนการด้านงบประมาณ

 3. งานติดตามและประเมินผล
  มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการติดตามและปรับปรุงแผนงบประมาณประจำปีให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องตรงตามแผนการดำเนินงานของสถาบัน ติดตามและประเมินผลตัวชี้วัดระดับองค์กรและส่วนงานภายใน รวมถึงตัวชี้วัดโครงการของสำนักภายใต้แผนยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ จัดเตรียมข้อมูลรวมถึงการจัดทำรายงานต่างๆ เพื่อเสนอต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก และนำผลการประเมินหรือผลการปฏิบัติงานระดับสำนัก ผนวกกับดัชนีชี้วัดในมิติต่าง ๆ  มาวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางการผลักดันการดำเนินงานของทุกสำนักให้มีความเชื่อมโยงกับแผนงานของสถาบัน 

 

ส่วนประกันคุณภาพและความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้

 1. งานประกันคุณภาพและบริหารความเสี่ยง
  มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการพัฒนาระบบการบริหารงานของสถาบันเพื่อนำไปสู่ระบบคุณภาพมาตรฐานสากล ตรวจติดตามคุณภาพภายในให้เป็นไปตามระบบบริหารคุณภาพ ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามระบบบริหารคุณภาพแก่หน่วยงานภายในสถาบัน บริหารจัดการกระบวนการบริหารความเสี่ยง ประเมิน ติดตามให้คำแนะนำ และควบคุมความเสี่ยง และการนำกระบวนการควบคุมภายในไปสู่การปฏิบัติ

 2. งานความปลอดภัย
  มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการพัฒนาระบบงานด้านความปลอดภัยในการทำงานของสถาบัน วิเคราะห์ ตรวจสอบ และเสนอแนะให้มีการปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยในการทำงาน ดำเนินการให้มีการตรวจวัดและประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงาน ตรวจสอบสาเหตุการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยอันเนื่องจากการทำงาน จัดทำแผนงานหรือกิจกรรมเพื่อรณรงค์และส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงานของสถาบันเพื่อให้เป็นองค์กรต้นแบบด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานระดับประเทศและต่างประเทศ

งานวิเทศสัมพันธ์

        มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการประสานและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศทางวิชาการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ติดตามและประเมินผลโครงการ หรือกิจกรรมทางวิชาการตามโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศ ดูแลงานหนังสือโต้ตอบ งานแปลเอกสาร งานล่าม และงานพิธีการในการรับรองบุคคลสำคัญหรือแขกต่างประเทศของสถาบัน

 

งานธุรการ

        มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานสารบรรณ การรับ-ส่ง เวียนหนังสือของสำนัก งานติดต่อ ประสานงาน เกี่ยวกับการประชุม นัดหมาย การจัดเตรียมการประชุมของผู้บริหาร หน่วยงานภายในสำนัก และคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง รวบรวม รักษาข้อมูล สถิติ เอกสาร หนังสือราชการ ระเบียบ และคำสั่งต่างๆ ของหน่วยงานภายในสำนัก ดูแลประสานเรื่องการจัดซื้อ ซ่อมแซมการบำรุงรักษาเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ของสำนัก