This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Thai languages
+66 2 448 9111

ประกอบด้วยส่วนงานภายในและมีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้

ส่วนวิจัยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

       มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา วิจัย ด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีความปลอดภัยในการทำงาน ด้านอาชีวอนามัย ด้านการบริหารการจัดการความปลอดภัยในการทำงาน ปฏิบัติงานวิจัยหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานวิจัยร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เผยแพร่ผลงานวิจัยเพื่อก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

ส่วนพัฒนานวัตกรรมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

       มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสร้างสรรค์หรือพัฒนานวัตกรรมด้านเทคโนโลยีความปลอดภัยในการทำงาน ด้านอาชีวอนามัย ด้านการบริหารการจัดการความปลอดภัยในการทำงาน สร้างและประสานเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศทั้งภาครัฐและเอกชน เผยแพร่นวัตกรรมเพื่อก่อให้เกิดการเรียนรู้และแก้ไขปัญหาด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

ส่วนมาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

       มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดทำมาตรฐานความปลอดภัยฯ คู่มือ และแนวปฏิบัติเพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ติดตามและประเมินผลการนำมาตรฐานและคู่มือปฏิบัติงานไปใช้และให้คำแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติตามมาตรฐานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

งานธุรการ

       มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานสารบรรณ การรับ-ส่ง เวียนหนังสือของสำนัก งานติดต่อ ประสานงาน เกี่ยวกับการประชุม นัดหมาย การจัดเตรียมการประชุมของผู้บริหาร หน่วยงานภายในสำนัก และคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง รวบรวม รักษาข้อมูล สถิติ เอกสาร หนังสือราชการ ระเบียบ และคำสั่งต่างๆ ของหน่วยงานภายในสำนัก ดูแลประสานเรื่องการจัดซื้อ ซ่อมแซม การบำรุงรักษาเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ของสำนัก