This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Thai languages
+66 2 448 9111

      สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน)  มีบทบาทในการเป็นศูนย์กลางในการขับเคลื่อนงานวิจัยจากสถาบันอุดมศึกษา มาประยุกต์ใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยมีกรอบในการดำเนินงาน ดังนี้

  • ให้บริการงานวิจัยเพื่อวิเคราะห์ปัญหาและให้คำแนะนำในการปรับปรุงแก้ไขด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

  • สนับสนุนการนำผลงานวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ในสถานประกอบกิจการ

  • ผลักดันให้ใช้งานวิจัยมาประกอบการพิจารณาปรับปรุง กฎหมาย มาตรฐาน ระเบียบปฏิบัติ ข้อกำหนด และขั้นตอนในการทำงาน ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน

 

งานวิจัยการศึกษาความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ต่อการลดลงของสถิติประสบอันตรายในสถานประกอบกิจการที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาสถานประกอบกิจการ รายงานวิจัยเรื่องการสำรวจปัจจัยส่วนบุคคลด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงานติดตั้งหลังคาสำเร็จรูปในประเทศไทย รายงานวิจัยเรื่องมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคมต่อการลงทุนด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ รายงานวิจัยเรื่องกรณีศึกษารูปแบบการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการติดตั้งหลังคาสำเร็จรูปของสถานประกอบกิจการขนาดใหญ่แห่งหนึ่งในประเทศไทย การศึกษามูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจต่อการลงทุนด้านความปลอดภัย กรณีศึกษา บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ งานวิจัย : การศึกษาปัจจัยเสี่ยงด้านการยศาสตร์กับอาการไม่สบายทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ
 
 
 
 

งานวิจัยที่เผยแพร่