This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Youtube
  • GooglePlus
Thai languages
+66 2 448 9111

ข่าวประชาสัมพันธ์

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. ขอเชิญฝึกอบรมนักตอบโต้เหตุฉุกเฉินจากสารเคมีอันตรายรั่วไหล
  2. ขอเชิญเข้าร่วมแสดงนิทรรศการงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ 34 ปี 2565
  3. ประกาศผลการคัดเลือกสถานประกอบกิจการเพื่อนำเสนอผลงานนวัตกรรมด้านความปลอดภัยฯ ประจำปี 2565
  4. ขอเชิญส่งบทความวิจัยหรือผลงานวิชาการเพื่อนำเสนอหรือเผยแพร่ในงานสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ OSH Avenue International Conference 2022 (OAIC 2022)
  5. ขอเชิญสมัครเข้าร่วมการฝึกอบรมการพัฒนาระบบการจัดการความปลอดภัยสู่มาตรฐานสากล
  6. ขอเชิญสถานประกอบกิจการเข้าร่วมทดสอบแพลตฟอร์มระบบรายงานจุดเสี่ยงอันตรายและประเมินความเสี่ยงขั้นต้น