This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Thai languages
+66 2 448 9111

 

วิสัยทัศน์

‘‘เป็นองค์การหลักที่มีความเป็นผู้นำในการส่งเสริม พัฒนามาตรฐาน งานวิจัย และให้บริการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ภายในปี 2570’’

  


พันธกิจ

ส่งเสริมและสนับสนุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ดังนี้

 • บริการงานวิจัย วิชาการและการจัดทำสถิติ เพื่อสนับสนุนการจัดทำมาตรฐานเพื่อส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของประเทศให้มีมาตรฐานในระดับสากล
 • พัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรม และให้บริการวิชาการ พัฒนาบุคลากรด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน รองรับความจำเป็นในการดำเนินงานทางด้านภารกิจ ด้านทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาประเทศ
 • สร้างความเข้มแข็งของสังคมการทำงานให้มีความปลอดภัย และสนับสนุนเครือข่ายให้มีความเป็นเอกภาพในการขับเคลื่อนการดำเนินงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของประเทศให้มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อคนทำงาน และสนับสนุนการพัฒนาประเทศ
 • ส่งเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัย
 • สร้างระบบงานและการจัดการภายในองค์กร เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ สสปท.

ค่านิยมองค์กร

 • T  –  Teamwork การทำงานเป็นทีม

 • –  Originality ความคิดสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรม

 • S –  Service Mind การมีจิตบริการ
          SHE Awareness การมีจิตสำนึกด้านความปลอดภัย

 • HHonesty & Integrity ความเที่ยงธรรมและซื่อสัตย์ 

เป้าประสงค์หลัก

 • มาตรฐานและผลงาน ทางวิชาการ ตอบสนองและเป็นประโยชน์แก่ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
 • การให้บริการวิชาการเชิงรุกที่ทุกกลุ่มเป้าหมายสามารถเข้าถึงได้
 • บุคลากรด้านความปลอดภัยฯ มีขีดสมรรถนะพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและตอบสนองอุตสาหกรรมเป้าหมายทุกระดับ
 • กลุ่มเป้าหมายทุกช่วงวัย ตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการป้องกันอันตรายก่อนเกิดเหตุ นำไปสู่การมีพฤติกรรมความปลอดภัยในการดำรงชีวิตและการทำงาน
 • สสปท. มีความโดดเด่นในการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืน ทันสมัย และขับเคลื่อนการดำเนินกิจการอย่างมี
  ธรรมาภิบาล
 • จัดหารายได้จากการบริการวิชาการภายใต้ศักยภาพของ สสปท.
 • บริหารงบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัด เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเพียงพอ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส ตรวจสอบได้