This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Youtube
 • GooglePlus
Thai languages
+66 2 448 9111

 

วิสัยทัศน์

‘‘เป็นองค์กรหลักในด้านการส่งเสริม พัฒนามาตรฐาน งานวิจัย และให้บริการด้านความปลอดภัยในการทำงาน และอาชีวอนามัย แก่ผู้ใช้แรงงานและสถานประกอบกิจการภายในปี 2566’’

  


พันธกิจ

เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุภารกิจตามกฎหมาย และภารกิจในการขับเคลื่อนตามวิสัยทัศน์ สสปท. ได้กำหนดพันธกิจเพื่อเป็นกรอบในการดำเนินงานขององค์กร ดังนี้

 • บริการงานวิจัย วิชาการและการจัดทำสถิติ เพื่อสนับสนุนการจัดทำมาตรฐานเพื่อส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของประเทศให้มีมาตรฐานในระดับสากล
 • พัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรม และให้บริการวิชาการ พัฒนาบุคลากรด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน รองรับความจำเป็นในการดำเนินงานทางด้านภารกิจ ด้านทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาประเทศ
 • สร้างความเข้มแข็งของสังคมการทำงานให้มีความปลอดภัย และสนับสนุนเครือข่ายให้มีความเป็นเอกภาพในการขับเคลื่อนการดำเนินงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของประเทศให้มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อคนทำงาน และสนับสนุนการพัฒนาประเทศ
 • ส่งเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัย
 • สร้างระบบงานและการจัดการภายในองค์กร เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ สสปท.

ค่านิยมองค์กร

 • T  –  Teamwork การทำงานเป็นทีม

 • –  Originality ความคิดสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรม

 • S –  Service Mind การมีจิตบริการ
          SHE Awareness การมีจิตสำนึกด้านความปลอดภัย

 • HHonesty & Integrity ความเที่ยงธรรมและซื่อสัตย์ 

เป้าประสงค์หลัก

 • มีมาตรฐานส่งเสริมการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย เพื่อการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน จากการมีส่วนร่วมประชารัฐ
 • พัฒนาบุคลากรด้านความปลอดภัยที่เชื่อมโยงระหว่างภาคอุตสาหกรรมและสถาบันการศึกษาที่ตอบสนองอุตสาหกรรมเป้าหมายตามนโยบาย Thailand ๔.๐
 • มีแหล่งบริการวิชาการในพื้นที่เป้าหมาย โดยความร่วมมือกับเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพการให้บริการ ซึ่ง สสปท.ให้การยอมรับ
 • คนทำงานเกิดความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการป้องกันอันตรายก่อนเกิดเหตุ นำไปสู่การมีพฤติกรรมความปลอดภัยในการทำงาน
 • สสปท. มีความโดดเด่นในการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ทันสมัย และขับเคลื่อนการดำเนินกิจการอย่างมีธรรมาภิบาล