This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Thai languages
+66 2 448 9111
วิสัยทัศน์

 

เป็นองค์การหลักที่มีความเป็นผู้นำในการส่งเสริม พัฒนามาตรฐาน งานวิจัย และให้บริการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ภายในปี 2570

พันธกิจ

 

ส่งเสริมและสนับสนุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ดังนี้

 • บริการงานวิจัย วิชาการและการจัดทำสถิติ เพื่อสนับสนุนการจัดทำมาตรฐานเพื่อส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของประเทศให้มีมาตรฐานในระดับสากล
 • พัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรม และให้บริการวิชาการ พัฒนาบุคลากรด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน รองรับความจำเป็นในการดำเนินงานทางด้านภารกิจ ด้านทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาประเทศ
 • สร้างความเข้มแข็งของสังคมการทำงานให้มีความปลอดภัย และสนับสนุนเครือข่ายให้มีความเป็นเอกภาพในการขับเคลื่อนการดำเนินงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของประเทศให้มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อคนทำงาน และสนับสนุนการพัฒนาประเทศ
 • ส่งเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัย
 • สร้างระบบงานและการจัดการภายในองค์กร เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ สสปท.
ค่านิยมองค์กร

 

 • T  Teamwork  :  การทำงานเป็นทีม


 • O Originality  :  ความคิดสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรม


 • S   Service Mind  :  การมีจิตบริการ
           SHE Awareness  :  การมีจิตสำนึกด้านความปลอดภัย

 • H  Honesty & Integrity  :  ความเที่ยงธรรมและซื่อสัตย์ 
เป้าประสงค์หลัก

 

 • 1.•  มาตรฐานและผลงานทางวิชาการ ตอบสนองและเป็นประโยชน์แก่ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
     •  การให้บริการวิชาการเชิงรุกที่ทุกกลุ่มเป้าหมายสามารถเข้าถึงได้

  2. บุคลากรด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน มีขีดสมรรถนะพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและตอบสนองอุตสาหกรรมเป้าหมายทุกระดับ

  3. กลุ่มเป้าหมายทุกช่วงวัย ตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการป้องกันอันตรายก่อนเกิดเหตุนำไปสู่การมีพฤติกรรมความปลอดภัยในการดำรงชีวิตและการทำงาน

  4. สสปท. มีความโดดเด่นในการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืน ทันสมัย และขับเคลื่อนการดำเนินกิจการอย่างมีธรรมาภิบาล

  5. •  มีรายได้จากการบริการภายใต้ศักยภาพของ สสปท. โดยไม่แสวงหาผลกำไร
      •  บริหารงบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัด เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเพียงพอ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส ตรวจสอบได้