This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Thai languages
+66 2 448 9111

        เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2566  สสปท. นำโดยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานภาครัฐ (ITA) ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมสถาบันฯ เพื่อร่วมกันกำหนดแนวทาง กระบวนการ กิจกรรม และแผนการดำเนินงาน เตรียมความพร้อมในการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ 2566  พร้อมทั้งมอบนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อให้บุคลากรในองค์กรรับทราบและปฏิบัติโดยทั่วกัน

        และเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2566 นายวรานนท์ ปีติวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  เพื่อสร้างการรับรู้  ความเข้าใจ ให้กับคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ตลอดจนเพื่อส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกให้ผู้ปฏิบัติงานประพฤติตนตามหน้าที่อย่างซื่อสัตย์สุจริตมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อนจากการปฏิบัติหน้าที่ อีกทั้ง เป็นการรณรงค์ให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรและค่านิยมสุจริตในการปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม โดยไม่หวังผลประโยชน์ตอบแทน จึงให้บุคลากร ของสสปท.ถือปฏิบัติตามนโยบาย ดังนี้ 

  • ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด ทั้งในขณะก่อน และหลังการปฏิบัติหน้าที่ที่จะส่งผลให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งในปัจจุบันและอนาคต

  • ไม่แสวงหาเพื่อให้ได้มาซึ่งของขวัญ ของที่ระลึก ของกำนัล หรือผลประโยชน์อื่นใด

  • การแสดงความยินดี ความปรารถนาดี หรือการแสดงการต้อนรับของบุคคลภายนอก หรือ ต่อบุคลากรภายนอกตามปกติประเพณีนิยม ให้ใช้วิธีการแสดงออกด้วยการลงนามในบัตรอวยพร สมุดอวยพร หรือใช้สื่อสังคมออนไลน์แทนการให้สิ่งของ

  • บุคลากรของสสปท.มีหน้าที่แจ้งให้บุคลากรภายนอกทราบถึงนโยบายดังกล่าวอย่างทั่วถึง