This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Thai languages
+66 2 448 9111

 

      สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน)  ร่วมกับภาคีเครือข่ายด้านความปลอดภัย กำหนดจัดงานสัมมนาวิชาการด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ 2567 จำนวน 5 ภาค เพื่อให้นายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน รวมทั้งเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านความปลอดภัยในการทำงานของสถานประกอบกิจการ ภายใต้แนวคิด ร่วมสร้างวัฒนธรรมไทยเชิงป้องกัน สู่ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และความผาสุกที่ยั่งยืน (Forward Culture of Prevention for Safety Thailand)  โดยงานดังกล่าวจัดให้มีการสัมมนาวิชาการ  การแสดงนิทรรศการจากภาครัฐและเอกชน  กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านความปลอดภัย  เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาองค์ความรู้และประสบการณ์ทางวิชาการให้กับผู้เข้าร่วมงาน

       สถาบันส่งเสริมความปลอดภัยฯ จึงขอเชิญผู้บริหารหน่วยงาน นายจ้าง ลูกจ้าง เจ้าของสถานประกอบกิจการ วิศวกร แพทย์/พยาบาลประจำสถานประกอบกิจการ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานทุกระดับ หน่วยงานภาครัฐ รวมทั้งสถาบันการศึกษาและผู้ที่สนใจ เข้าร่วมชมนิทรรศการ และสมัครเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ (สมัครฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย)

 

    หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสัมมนา

•  ผู้เข้าสัมมนาต้องเข้าร่วมสัมมนาตลอดทั้ง 2 วัน  จึงจะได้รับใบประกาศนียบัตรอิเล็กทรอนิกส์  โดย สสปท. จะส่งลิงก์ดาวน์โหลดใบประกาศฯ หลังจากเสร็จสิ้นการสัมมนาแล้วภายใน 3 วันทำการ ไปยังอีเมลที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้  (ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาภายหลังได้)

•  สสปท. จะประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมส้มมนาให้ทราบก่อนวันสัมมนา

   

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

  • สำนักฝึกอบรมและส่งเสริม

  • โทรศัพท์ 061-420-1373   097-245-2358
  
  • อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  1. ภาคใต้ (สงขลา)
  2. ภาคตะวันตก (ราชบุรี)
  3. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (นครราชสีมา)
  4. ภาคเหนือ (เชียงใหม่)
  5. ภาคตะวันออก (ชลบุรี)

 งานสัมมนาวิชาการด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในส่วนภูมิภาค จังหวัดสงขลา ประจำปี 2567

 วันที่จัดงาน :  3-4 กรกฎาคม 2567  เวลา :  08.30-16.00 น.   สถานที่จัดงาน :   ห้องแกรนด์บอลรูม 1 โรงแรมบุรีศรีภู หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

....

 

 

 

 งานสัมมนาวิชาการด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในส่วนภูมิภาค จังหวัดราชบุรี ประจำปี 2567

 วันที่จัดงาน :   24-25 กรกฎาคม 2567  เวลา :  08.30-16.00 น.   สถานที่จัดงาน :  โรงแรม ณ เวลา จ.ราชบุรี 

 งานสัมมนาวิชาการด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในส่วนภูมิภาค จังหวัดนครราชสีมา ประจำปี 2567

 วันที่จัดงาน :   14-15 สิงหาคม 2567  เวลา :  08.30-16.00 น.

 สถานที่จัดงาน :  โรงแรม แคน ทารี โคราช  จังหวัดนครราชสีมา

 

  ติดตามรายละเอียดการจัดงานเร็วๆ นี้  

 งานสัมมนาวิชาการด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในส่วนภูมิภาค จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2567

 วันที่จัดงาน :   21-22 สิงหาคม 2567  เวลา :  08.30-16.00 น.

 สถานที่จัดงาน :  โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่

 

  ติดตามรายละเอียดการจัดงานเร็วๆ นี้  

 งานสัมมนาวิชาการด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในส่วนภูมิภาค จังหวัดชลบุรี ประจำปี 2567

 วันที่จัดงาน :   11-12 กันยายน 2567  เวลา :  08.30-16.00 น.

 สถานที่จัดงาน :  โรงแรมอีสเทิร์น แกรนด์ พาเลซ จังหวัดชลบุรี

 

  ติดตามรายละเอียดการจัดงานเร็วๆ นี้