This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Thai languages
+66 2 448 9111

         สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน หรือ สสปท. มีหน้าที่ในการสร้างองค์ความรู้ พัฒนา และส่งเสริมผลงานนวัตกรรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยที่ผ่านมา สสปท. ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์ หรือโครงงานนวัตกรรมด้านความปลอดภัยฯ เข้าร่วมให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาเพื่อชิงรางวัลผลงานนวัตกรรมดีเด่นประจำปี กับทาง สสปท. ซึ่งปัจจุบันมีผลงานนวัตกรรมที่ส่งเข้าร่วมแล้วมากกว่า 110 ผลงาน

         เพื่อส่งเสริมการพัฒนาผลงานนวัตกรรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน สสปท. ได้เพิ่มเติมกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เกี่ยวนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยเป็นการจุดประกายความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ กระบวนการนวัตกรรม แนวคิดเชิงนวัตกรรมแก้ไขปัญหาด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยอย่างเป็นระบบ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการประสบอันตราย หรือเจ็บป่วยจากการทำงานให้กับผู้ปฏิบัติการหรือลูกจ้างสามารถปฏิบัติได้อย่างปลอดภัย

  วัตถุประสงค์  

  1. เพื่อสร้างองค์ความรู้ กระบวนการ แนวคิดเเชิงนวัตกรรม นำไปสู่การพัฒนาผลงานนวัตกรรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

  2. ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เกี่ยวนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงาน

  3. เพื่อจุดประกายแนวคิด และกระตุ้นให้ผู้ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการนองค์ความรู้ที่ได้ไปพัฒนาผลงานนวัตกรรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

 

  กลุ่มเป้าหมาย  

       กลุ่มเป้าหมายของผู้เข้ารับการอบรม คือ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานทุกระดับ พนักงาน หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย หรือนักเรียน / นักศึกษา ที่สนใจและมีจุดมุ่งหมายที่จะพัฒนาผลงานนวัตกรรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา การประสบอันตราย หรือเจ็บป่วยจากการทำงานให้กับผู้ปฏิบัติการหรือลูกจ้างสามารถปฏิบัติได้อย่างปลอดภัย โดย สสปท. ขอสงวนสิทธิ์ให้บุคลากรของสถานประกอบกิจการหรือบุคคลทั่วไปเข้ารับการอบรมไม่เกิน 3 คน ต่อสถานประกอบกิจการ 1 แห่ง

  หลักเกณฑ์/เงื่อนไขการสมัคร  

  1. ผู้สมัครเข้ารับการอบรมต้องลงทะเบียนผ่าน Google Form (สสปท. จะพิจารณาเฉพาะผู้สมัครเข้ารับการอบรมผ่านลิงค์ที่ให้ไว้นี้เท่านั้น)

  2. สสปท. ขอสงวนสิทธิ์ให้บุคลากรของสถานประกอบกิจการหรือบุคคลทั่วไปเข้ารับการอบรมได้ไม่เกิน 3 คนต่อสถานประกอบกิจการ 1 แห่ง 

  3. สสปท. ขอสงวนสิทธิ์การพิจารณาผู้สมัครเข้ารับการอบรม โดยผลการพิจารณาของ สสปท. ถือเป็นที่สิ้นสุด

  4. ผู้สมัครเข้ารับการอบรมต้องได้รับอนุญาตจากสถานประกอบกิจการให้เข้ารับการอบรมที่จัดโดย สสปท. ในวัน เวลา และสถานที่ระบุไว้

  5. ผู้สมัครเข้ารับการอบรมต้องขออนุมัติจากสถานประกอบกิจการ ให้ สสปท. ดำเนินการขอข้อมูลการนำองค์ความรู้ที่ได้รับจากการเข้ารับการอบรมไปใช้ประโยชน์ในสถานประกอบกิจการ และให้ สสปท. เผยแพร่ผลการนำองค์ความรู้ดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อสถานประกอบกิจการอื่น ๆ โดยจะไม่ระบุชื่อของสถานประกอบกิจการและชื่อของผู้ปฏิบัติงาน

  6. การอบรมครั้งนี้ไม่ใช่การอบรมแบบออนไลน์ สสปท. จะไม่ส่งลิงค์ให้ผู้เข้ารับการอบรมเพื่อรับฟังการบรรยายนอกสถานที่ ผู้เข้ารับการอบรมทุกคนต้องมารับฟังการบรรยายตามวัน เวลา และสถานที่ที่ระบุไว้เท่านั้น

  7. หลังจากเสร็จสิ้นการอบรมแล้ว สสปท. จะจัดทำแบบฟอร์มสำหรับติดตามการนำองค์ความรู้ที่ได้รับจากการเข้ารับการอบรมไปใช้ประโยชน์ในสถานประกอบกิจการ ส่งแบบฟอร์มให้ผู้เข้ารับการอบรมทาง E-mail และโทรศัพท์ประสานงาน เพื่อติดตามการนำองค์ความรู้ไปใช้ต่อไป

  วิธีการฝึกอบรม  

• บรรยาย กรณีศึกษา และปฏิบัติการกลุ่ม

  ระยะเวลาฝึกอบรม  

• อบรมระหว่างเวลา 09.00 – 16.00 น. (7 ชั่วโมง รวมระยะเวลาลงทะเบียน พักรับประทานอาหารว่าง และพักรับประทานอาหารกลางวัน)


  ติดต่อสอบถาม  

• โทรศัพท์: 061 420 1371  คุณพฤทธิพงศ์ สามสังข์ หรือคุณรินรดา เทียมเทศ สสปท.

• E-mail:   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

• Line ID:  rdtosh

สมัครอบรมรุ่นที่ 1

•  อบรมวันที่ : 5 กรกฎาคม 2567

•  เวลาอบรม : 1 วัน (7 ชั่วโมง)  เวลา 09.00 - 16.00 น.

•  สถานที่อบรม :  โรงแรมแคนทารี 304  จ.ปราจีนบุรี

•  ปิดรับสมัครวันที่ 21 มิถุนายน 2567

•  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม วันที่ 24 มิถุนายน 2567

 

สมัครอบรมรุ่นที่ 2

รอติดตามรายละเอียดจาก สสปท. 

สมัครอบรมรุ่นที่ 3

รอติดตามรายละเอียดจาก สสปท.