This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Thai languages
+66 2 448 9111

       การรั่วไหลของสารเคมีอันตรายเป็นภัยร้ายแรง ก่อให้เกิดความเสียหายแก่อาคาร บ้านเรือน ชุมชน สภาพแวดล้อม และชีวิตของบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักตอบโต้เหตุฉุกเฉินซึ่งมักจะได้รับบาดเจ็บ เสียชีวิต และอาจเผชิญปัญหาสุขภาพในระยะยาวได้ เพื่อปกป้องสุขภาพและชีวิตของนักตอบโต้เหตุฉุกเฉิน บุคลากรเหล่านี้จำเป็นต้องมีความรอบรู้เกี่ยวกับสารเคมี การประเมินอันตราย และการปกป้องตนเองจากอัยตรายนั้น รวมถึงการมีทักษะในการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง ปลอดภัย และได้รับการฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องจนเกิดความชำนาญ

        ศูนย์ส่งเสริมความปลอดภัยและอาชีวอนามัยภูมิภาคตะวันออก (Occupational Safety and Health Center in Eastern Thailand : OSHCET)  ออกแบบ หลักสูตรนักตอบโต้เหตุฉุกเฉินจากสารเคมีรั่วไหล (Chemical Emergency Response Team) เพื่อเสริมสร้างความรู้ทั้งเชิงทฤษฎีและทักษะการปฏิบัติเมื่อต้องเผชิญเหตุการณ์สารเคมีอันตรายรั่วไหลให้แก่นักตอบโต้เหตุฉุกเฉิน  เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน และบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง ให้สามารถบริหารจัดการสถานการณ์และปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัยและเกิดความสูญเสียน้อยที่สุด

วิทยากร : 

•  นายสุเมธา วิเชียรเพชร อดีตผู้อำนวยการกองจัดการกากของเสียและสารอันตรายที่ปรึกษาพิเศษ กรมควบคุมมลพิษ

•  นายฉาดเฉลียว บุนนาค ผู้เชี่ยวชาญการตอบโต้ และการกู้ภัย อุบัติภัยสารเคมี  (วิทยากร บริษัท 3เอ็ม ประเทศไทย จำกัด)

วิธีการอบรม :  

•  บรรยาย กรณีศึกษา และฝึกปฏิบัติการ/ ทดสอบความรู้ความเข้าใจ ก่อน-หลังการฝึกอบรม

 

 

  กลุ่มเป้าหมาย  

สถานประกอบกิจการตั้งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา

•  นักตอบโต้เหตุฉุกเฉิน
•  เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน


  รายละเอียดอื่น ๆ  

      •  ผู้เข้าอบรมฯ ลงทะเบียนก่อนเข้าอบรม (เช้า - บ่าย) และรับเอกสารบรรยาย ณ สถานที่จัดอบรม
      •  ขอสงวนสิทธิ์สำหรับบุคลากรของสถานประกอบกิจการหรือหน่วยงานละไม่เกิน 1 ท่าน
      •  ผู้เข้าอบรมต้องเข้าร่วมอบรมเต็มเวลาตลอดหลักสูตร  และต้องทำแบบทดสอบความรู้ก่อน - หลัง รวมทั้งแบบประเมินการเข้าร่วมอบรม และมีผลคะแนนการทดสอบความรู้หลังการอบรม ตั้งแต่ 70% ขึ้นไป จึงจะมีสิทธิ์ได้รับใบรับรองการอบรม

  
ติดต่อสอบถาม 

• โทรศัพท์ 090 2509 900   นางสาวรังสิมา เลิสแล้ว

• This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

สมัครอบรมรุ่นที่ 1

•  อบรมวันที่ : 10 - 11 มกราคม 2567 

•  ระยะเวลาอบรม : 2 วัน (12 ชั่วโมง) 

•  สถานที่อบรม :  ณ โรงแรมบ้านนายถึก จ.ฉะเชิงเทรา

•  ปิดรับสมัครวันที่ 2 มกราคม 2567

•  สสปท. จะพิจารณาเฉพาะผู้สมัครเข้าร่วมอบรมผ่านลิงก์สมัครที่ให้ไว้นี้เท่านั้น และจะพิจารณาผู้สมัครที่สถานประกอบกิจการตั้งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นลำดับแรก และภูมิภาคตะวันออกเป็นลำดับรอง โดยจะได้รับลิงก์อบรมทางอีเมล เพื่อเข้าร่วมการอบรมในวันและเวลาตามกำหนดการ

•  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม วันที่ 3 มกราคม 2567

ดูภาพกิจกรรมรุ่นที่ 1

สมัครอบรมรุ่นที่ 2

•  อบรมวันที่ : 3 - 4 เมษายน 2567

•  ระยะเวลาอบรม : 2 วัน (12 ชั่วโมง) 

•  สถานที่อบรม :  ณ โรงแรมแคนทารี เบย์ ระยอง จังหวัดระยอง

•  ปิดรับสมัครวันที่ 21 มีนาคม 2567 (หรือเมื่อมีผู้สมัครครบจำนวนที่กำหนด)

•  สสปท. จะพิจารณาเฉพาะผู้สมัครเข้าร่วมอบรมผ่านลิงก์สมัครที่ให้ไว้นี้เท่านั้น และจะพิจารณาผู้สมัครที่สถานประกอบกิจการตั้งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดระยอง เป็นลำดับแรก และภูมิภาคตะวันออกเป็นลำดับรอง โดยจะได้รับลิงก์อบรมทางอีเมล เพื่อเข้าร่วมการอบรมในวันและเวลาตามกำหนดการ

•  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม วันที่ 25 มีนาคม 2567