This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Thai languages
+66 2 448 9111

          ตามที่กระทรวงแรงงานได้ประกาศกฎกระทรวงว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับนั่งร้านและค้ำยัน พ.ศ. 2564 เพื่อให้มีมาตรฐานและเกิดความปลอดภัยแก่ลูกจ้างในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับนั่งร้านและค้ำยัน ได้แก่ การสร้าง ประกอบ ติดตั้ง ทดสอบ ตรวจสอบ ใช้ เคลื่อนย้าย และรื้อถอนนั้น ลูกจ้างที่มีหน้าที่โดยตรงกับลักษณะงานตามที่กฎหมายกำหนด จึงจำเป็นต้องได้รับการฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติเกี่ยวกับการสร้าง ประกอบ ติดตั้ง ทดสอบ ตรวจสอบ ใช้ เคลื่อนย้าย และรื้อถอนนั่งร้านและค้ำยัน เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในการทำงานเกี่ยวกับนั่งร้านและค้ำยันได้อย่างปลอดภัยและเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด

         ศูนย์ส่งเสริมความปลอดภัยและอาชีวอนามัยภูมิภาคตะวันออก (Occupational Safety and Health Center in Eastern Thailand : OSHCET) ได้ออกแบบหลักสูตร การติดตั้ง รื้อถอน และตรวจสอบนั่งร้านชนิด Independent Tube & Coupling เบื้องต้น ภายใต้โครงการส่งเสริมความปลอดภัยเเละอาชีวอนามัยภูมิภาคตะวันออก ปี 2567  เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และมาตรฐานของกฎกระทรวงดังกล่าว แต่จะเน้นเฉพาะนั่งร้านชนิด independent tube & coupling เป็นหลัก โดยอ้างอิงถึงมาตรฐาน TG20:21 ของ National Access & Scaffolding Confederation (NASC) สหราชอาณาจักร   เพื่อเสริมสร้างความรู้ทั้งเชิงทฤษฎี และทักษะการปฏิบัติในการสร้าง ประกอบ ติดตั้ง ทดสอบ ตรวจสอบ ใช้ เคลื่อนย้าย และรื้อถอน ให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน และบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง

 

  กลุ่มเป้าหมาย  

ขอสงวนสิทธิ์การอบรมให้แก่บุคลากรของสถานประกอบกิจการที่มีที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดชลบุรี เป็นลำดับแรก และภูมิภาคตะวันออกเป็นลำดับรอง ได้แก่

•  ผู้มีหน้าที่ในการติดตั้ง รื้อถอน และตรวจสอบนั่งร้าน

•  เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน

•  วิศวกรผู้ควบคุมงาน

  วันและสถานที่อบรม   

• วันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2566  ณ  โรงแรม แคนทารี อมตะ บางปะกง  จังหวัดชลบุรี

 

  หัวข้อการอบรม  

 • ข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 • ชนิดของนั่งร้าน

 • มาตรฐาน BS 1139 Part 1, BS 1139 Part 2, BS EN39:2001 และ BS EN74-1:2005 for Scaffold Tubes & Coupling/Fitting.

 • มาตรฐาน BS 2482 for Timber Scaffold Board.

 • มาตรฐานและข้อกำหนดของ Scaffold Foundation, Scaffold Ties, Gin Wheels, Ladder and Access Platforms & Egress.

 • มาตรฐานและข้อกำหนดของ basic independent & tower scaffold structure & component in BS 5973 and BS EN12811-1.

 • การประเมินอันตรายในการทำงานเกี่ยวกับนั่งร้านและการป้องกัน

 • การฝึกปฏิบัติ การสร้างและรื้อถอนโครงสร้างนั่งร้านชนิด independent tube & coupling

 • การฝึกปฏิบัติ การตรวจสอบโครงสร้างนั่งร้านโดยใช้ระบบ SCAFF-TAG

 

  วิทยากร  

          •  นายสุภกิณห์ แสงชนินทร์   วิทยากรประจำศูนย์ฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงาน บริษัท 3เอ็ม ประเทศไทย จำกัด         

 

  วิธีการอบรม  

 • บรรยาย กรณีศึกษา และฝึกปฏิบัติการ
 • การทดสอบความรู้ความเข้าใจ ก่อน-หลังการฝึกอบรม

 

  ระยะเวลาในการฝึกอบรม  

 • 2 วัน (12 ชั่วโมง)

 

  การวัดผลและการประเมินผล  

 • ผู้เข้าอบรมต้องเข้าร่วมอบรมเต็มเวลาตลอดหลักสูตร

 • ผู้เข้าอบรมต้องทำข้อสอบประเมินผล โดยผ่านเกณฑ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 จึงจะมีสิทธิ์ได้รับใบรับรองการอบรม

 

  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสมัครเข้าร่วมอบรม  

 • ผู้เข้าอบรมฯ ลงทะเบียนผ่าน Google Form ระหว่างวันที่ 18 ตุลาคม 2566 – 27 ตุลาคม 2566

 • ผู้เข้าอบรมฯ ลงทะเบียนก่อนเข้าอบรม (เช้า - บ่าย) และรับเอกสารบรรยาย ณ สถานที่จัดอบรม

 • ขอสงวนสิทธิ์สำหรับบุคลากรของสถานประกอบกิจการหรือหน่วยงานละไม่เกิน 1 ท่าน

 • ผู้เข้าอบรมฯ ต้องเป็น ผู้มีหน้าที่ในการติดตั้ง รื้อถอน และตรวจสอบนั่งร้าน, เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน, วิศวกรผู้ควบคุมงาน ผู้เกี่ยวข้องด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน หรือหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องด้านความปลอดภัยฯ ในพื้นที่ จังหวัดชลบุรี

 • ผู้เข้าอบรมต้องทำแบบทดสอบความรู้ก่อน - หลัง รวมทั้งแบบประเมินการเข้าร่วมอบรม และมีผลคะแนนการทดสอบความรู้หลังการอบรม ตั้งแต่ 70% ขึ้นไป ถึงจะได้รับใบประกาศนียบัตร

 • ผู้เข้าร่วมอบรมยินยอมให้ สสปท. ดำเนินการติดตามข้อมูลการนำองค์ความรู้จากการเข้าร่วมอบรมไปใช้ประโยชน์ในสถานประกอบกิจการ

 

  หมายเหตุ  

 • ปิดรับสมัครวันที่ 27 ตุลาคม 2566

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566

 • ผู้ที่สนใจเข้าร่วมการอบรมต้องกรอกข้อมูลการสมัครภายในวันที่กำหนด โดย สสปท. จะพิจารณาเฉพาะผู้สมัครเข้าร่วมอบรมผ่านลิงก์ที่ให้ไว้นี้เท่านั้น

 • สสปท. ขอสงวนสิทธิ์การพิจารณาผู้สมัครเข้าร่วมการอบรมฯ โดยผลการพิจารณาจาก สสปท. ถือเป็นที่สิ้นสุด

 • ขอสงวนสิทธิ์การอบรมให้แก่บุคลากรของสถานประกอบกิจการที่มีที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดชลบุรี เป็นลำดับแรก และภูมิภาคตะวันออกเป็นลำดับรอง และต้องกรอกข้อมูลการสมัครครบถ้วนภายในวันที่กำหนด โดยจะได้รับลิงก์อบรมทางอีเมล เพื่อเข้าร่วมการอบรมในวันและเวลาตามกำหนดการ

 

 

ติดต่อสอบถาม

•  ศูนย์ส่งเสริมความปลอดภัยและอาชีวอนามัยภูมิภาคตะวันออก

   โทรศัพท์ 02 448 9111

   รังสิมา เลิศแล้ว เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ

   E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.