This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Thai languages
+66 2 448 9111

          ตามที่กระทรวงแรงงานได้ประกาศกฎกระทรวงว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับนั่งร้านและค้ำยัน พ.ศ. 2564 เพื่อให้มีมาตรฐานและเกิดความปลอดภัยแก่ลูกจ้างในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับนั่งร้านและค้ำยัน ได้แก่ การสร้าง ประกอบ ติดตั้ง ทดสอบ ตรวจสอบ ใช้ เคลื่อนย้าย และรื้อถอนนั้น ลูกจ้างที่มีหน้าที่โดยตรงกับลักษณะงานตามที่กฎหมายกำหนด จึงจำเป็นต้องได้รับการฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติเกี่ยวกับการสร้าง ประกอบ ติดตั้ง ทดสอบ ตรวจสอบ ใช้ เคลื่อนย้าย และรื้อถอนนั่งร้านและค้ำยัน เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในการทำงานเกี่ยวกับนั่งร้านและค้ำยันได้อย่างปลอดภัยและเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด

         ศูนย์ส่งเสริมความปลอดภัยและอาชีวอนามัยภูมิภาคตะวันออก (Occupational Safety and Health Center in Eastern Thailand : OSHCET) ได้ออกแบบหลักสูตร การติดตั้ง รื้อถอน และตรวจสอบนั่งร้านชนิด Independent Tube & Coupling เบื้องต้น (Basic Safe Erection & Dismantling and Pre - Inspection on Independent Tube & Coupling Scaffold) ภายใต้โครงการส่งเสริมความปลอดภัยเเละอาชีวอนามัยภูมิภาคตะวันออก ปี 2567  เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และมาตรฐานของกฎกระทรวงดังกล่าว แต่จะเน้นเฉพาะนั่งร้านชนิด independent tube & coupling เป็นหลัก โดยอ้างอิงถึงมาตรฐาน TG20:21 ของ National Access & Scaffolding Confederation (NASC) สหราชอาณาจักร   เพื่อเสริมสร้างความรู้ทั้งเชิงทฤษฎี และทักษะการปฏิบัติในการสร้าง ประกอบ ติดตั้ง ทดสอบ ตรวจสอบ ใช้ เคลื่อนย้าย และรื้อถอน ให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน และบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง

 กลุ่มเป้าหมาย  

•  ผู้มีหน้าที่ในการติดตั้ง รื้อถอน และตรวจสอบนั่งร้าน

•  เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน

•  วิศวกรผู้ควบคุมงาน

•  ผู้เกี่ยวข้องด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน หรือหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องด้านความปลอดภัยฯ  

  ระยะเวลาในการฝึกอบรม  

•  2 วัน (12 ชั่วโมง)

วิทยากร  

•  นายสุภกิณห์ แสงชนินทร์ 
    วิทยากรประจำศูนย์ฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงาน บริษัท 3เอ็ม ประเทศไทย จำกัด    

  วิธีการอบรม  

•  บรรยาย กรณีศึกษา และฝึกปฏิบัติการ
•  การทดสอบความรู้ความเข้าใจ ก่อน-หลังการฝึกอบรม

  การวัดผลและการประเมินผล  

•  ผู้เข้าอบรมต้องเข้าร่วมอบรมเต็มเวลาตลอดหลักสูตร
•  ผู้เข้าอบรมต้องทำข้อสอบประเมินผล โดยผ่านเกณฑ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 จึงจะมีสิทธิ์ได้รับใบรับรองการอบรม

 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสมัครเข้าร่วมอบรม  

•  ผู้เข้าอบรมฯ ลงทะเบียนผ่าน Google Form  สสปท. จะพิจารณาเฉพาะผู้สมัครเข้าร่วมอบรมผ่านลิงก์ที่ให้ไว้นี้เท่านั้น

•  สสปท. ขอสงวนสิทธิ์การพิจารณาผู้สมัครเข้าร่วมการอบรมฯ โดยผลการพิจารณาจาก สสปท. ถือเป็นที่สิ้นสุด

•  ผู้เข้าอบรมฯ ลงทะเบียนก่อนเข้าอบรม (เช้า - บ่าย) และรับเอกสารบรรยาย ณ สถานที่จัดอบรม

•  ขอสงวนสิทธิ์สำหรับบุคลากรของสถานประกอบกิจการหรือหน่วยงานละไม่เกิน 1 ท่าน

•  ผู้เข้าอบรมต้องทำแบบทดสอบความรู้ก่อน - หลัง รวมทั้งแบบประเมินการเข้าร่วมอบรม และมีผลคะแนนการทดสอบความรู้หลังการอบรม ตั้งแต่ 70% ขึ้นไป ถึงจะได้รับใบประกาศนียบัตร

•  ผู้เข้าร่วมอบรมยินยอมให้ สสปท. ดำเนินการติดตามข้อมูลการนำองค์ความรู้จากการเข้าร่วมอบรมไปใช้ประโยชน์ในสถานประกอบกิจการ

  1. สมัครุ่นที่ 1
  2. สมัครุ่นที่ 2
  3. สมัครรุ่นที่ 3

 

อบรมวันที่ : 7-8 พฤศจิกายน 2566     สถานที่อบรม : โรงแรม แคนทารี อมตะ บางปะกง  จังหวัดชลบุรี

• ปิดรับสมัครวันที่ 27 ตุลาคม 2566

• ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566

• ขอสงวนสิทธิ์การอบรมให้แก่บุคลากรของสถานประกอบกิจการที่มีที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดชลบุรี เป็นลำดับแรก และภูมิภาคตะวันออกเป็นลำดับรอง และต้องกรอกข้อมูลการสมัครครบถ้วนภายในวันที่กำหนด โดยจะได้รับลิงก์อบรมทางอีเมล เพื่อเข้าร่วมการอบรมในวันและเวลาตามกำหนดการ

 

อบรมวันที่ : 28 - 29 กุมภาพันธ์ 2567

สถานที่อบรม : โรงแรมคามิโอ แกรนด์ ระยอง จังหวัดระยอง

• ปิดรับสมัครวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567

• ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567

• ขอสงวนสิทธิ์การอบรมให้แก่บุคลากรด้านความปลอดภัยของสถานประกอบกิจการที่มีที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดระยอง เป็นลำดับแรก และภูมิภาคตะวันออกเป็นลำดับรอง และต้องกรอกข้อมูลการสมัครครบถ้วนภายในวันที่กำหนด โดยจะได้รับลิงก์อบรมทางอีเมล เพื่อเข้าร่วมการอบรมในวันและเวลาตามกำหนดการ

 

อบรมวันที่ : 8 -9 พฤษภาคม 2567

สถานที่อบรม : โรงแรมบ้านนายถึก จังหวัดฉะเชิงเทรา

• ปิดรับสมัครวันที่ 26 เมษายน 2567

• ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม วันที่ 30 เมษายน 2567

• ขอสงวนสิทธิ์การอบรมให้แก่บุคลากรด้านความปลอดภัยของสถานประกอบกิจการที่มีที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา  เป็นลำดับแรก และภูมิภาคตะวันออกเป็นลำดับรอง และต้องกรอกข้อมูลการสมัครครบถ้วนภายในวันที่กำหนด โดยจะได้รับลิงก์อบรมทางอีเมล เพื่อเข้าร่วมการอบรมในวันและเวลาตามกำหนดการ


ติดต่อสอบถาม

•  ศูนย์ส่งเสริมความปลอดภัยและอาชีวอนามัยภูมิภาคตะวันออก

   โทรศัพท์ 02 448 9111

   รังสิมา เลิศแล้ว เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ

   E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.