This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Thai languages
+66 2 448 9111

        ศูนย์ส่งเสริมความปลอดภัยและอาชีวอนามัยภูมิภาค จังหวัดสงขลา จัดฝึกอบรม หัวข้อ “ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า” เพื่อส่งเสริมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ให้กับผู้ปฏิบัติงาน เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ คณะกรรมการความปลอดภัยฯ (คปอ.) และผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและเอกชน ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า เมื่อวันพุธที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓  ณ ห้องดอกบัว โรงแรมทวิน โลตัส อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช