This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Thai languages
+66 2 448 9111

        วันที่ 7 สิงหาคม 2563  ศูนย์ส่งเสริมความปลอดภัยและอาชีวอนามัยภูมิภาค จังหวัดสงขลา ดำเนินการจัดโครงการเสริมสร้างคุณภาพและพัฒนาเครือข่ายด้านความปลอดภัย  กิจกรรม "การสร้างความตระหนักรู้เรื่องความปลอดภัย" มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 45 คน ณ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 5 อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา