This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Thai languages
+66 2 448 9111

       วันที่ 12 มีนาคม 2564  ศูนย์ส่งเสริมความปลอดภัยและอาชีวอนามัยภูมิภาค จังหวัดสงขลา เข้าร่วมจัดนิทรรศการในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านแรงงาน จังหวัดสงขลา ประจำปีงบประมาณ 2564 (กิจกรรมศูนย์แรงงานอำเภอเคลื่อนที่ให้บริการด้วยรอยยิ้มสู่ชุมชน) เพื่อประชาสัมพันธ์ภารกิจของ สสปท. ให้กับนักเรียนและประชาชน พร้อมแจกหน้ากากอนามัยแรงงานรู้สู่โควิดให้กับบัณฑิณแรงงาน อาจารย์ และนักเรียน  ณ โรงเรียนตัสดีกีย๊ะห์ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา