This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Thai languages
+66 2 448 9111

         วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 ศูนย์ส่งเสริมความปลอดภัยและอาชีวอนามัยภูมิภาค จังหวัดสงขลา จัดสัมมนาเชิงวิชาการหัวข้อ “ทำ JSA อย่างไรให้ WOW”  ตามโครงการเสริมสร้างคุณภาพและพัฒนาเครือข่ายด้านความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2564  ซึ่งจัดขึ้นในงานสัมมนาวิชาการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยภาคใต้ จังหวัดสงขลา ณ ห้องราชันย์ ชั้น 5 โรงแรมสยามออเรียนทัล หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา มีผู้เข้าร่วมสัมมนา 60 คน จากสถานประกิจการ/หน่วยงาน 36 แห่ง