This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Thai languages
+66 2 448 9111

          วันที่ 28 มิถุนายน 2566  ศูนย์ส่งเสริมความปลอดภัยและอาชีวอนามัยภูมิภาค (ภาคใต้) จัดสัมมนาหัวข้อ “การจัดการความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง” ณ ห้องอัมพาพันธ์ โรงแรมปุระนคร อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช  โดยมี นายกันตพิชญ์ ประดับการ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช   กล่าวมอบแนวและนโยบายการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยแก่ผู้เข้าร่วมสัมมนา    และ นายอธิวัฒน์ ใส่ละม้าย ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการศูนย์ฝึกอบรม อี อาร์ ที เซ็นเตอร์ (หาดใหญ่) และทีมวิทยากรสมาคมความปลอดภัยภาคใต้ เป็นวิทยากรบรรยายและฝึกปฏิบัติ  มีผู้เข้าร่วมสัมมนา จำนวน 71 คน