This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Thai languages
+66 2 448 9111

         สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน  (องค์การมหาชน)  โดยศูนย์ส่งเสริมความปลอดภัยและอาชีวอนามัยภูมิภาค จังหวัดสงขลา นำโดย นางเยาว์พา  แดงบรรจง  หัวหน้าศูนย์ฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมจัดกิจกรรมและนิทรรศการงานสัปดาห์แห่งความปลอดภัย บริษัท ดิปป์โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งตั้งอยู่ในจังหวัดสงขลา  โดยงานจัดให้มีขึ้นระหว่างวันที่ ๑๘-๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒  ทั้งนี้เพื่อสร้างความตระหนักรู้และองค์ความรู้ด้านความปลอดภัยให้กับพนักงานในสถานประกอบกิจการผ่านกิจกรรมต่างๆ