This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Thai languages
+66 2 448 9111

        วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 ศูนย์ส่งเสริมความปลอดภัยและอาชีวอนามัยภูมิภาค (ภาคใต้)  โดยนางสาวกนกวรรณ ดำช่วย นักส่งเสริมความปลอดภัยปฏิบัติการ เป็นวิทยากรบรรยาย หัวข้อ “เส้นทางวิชาชีพทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย” ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สำนักวิชาการสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในรูปแบบออนไลน์