This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Thai languages
+66 2 448 9111

         วันที่ 27 มิถุนายน 2566  ศูนย์ส่งเสริมความปลอดภัยและอาชีวอนามัยภูมิภาค (ภาคใต้) จัดสัมมนา หัวข้อ “ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าและการปฐมพยาบาล” ณ ห้องอัมพาพันธ์ โรงแรมปุระนคร อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช  โดยมี นายกันตพิชญ์ ประดับการ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช   กล่าวมอบแนวและนโยบายการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยแก่ผู้เข้าร่วมสัมมนา  การสัมมนาประกอบด้วยหัวข้อ “ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า”  บรรยายโดย นายมรุตพงศ์ คงเขียว ตำแหน่งนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช  และหัวข้อ “การปฐมพยาบาลเบื้องต้น CPR (Cardiopulmonary)/ AED (Automated External Defibrillator)"  บรรยายและฝึกปฏิบัติโดย นายอธิวัฒน์ ใส่ละม้าย ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการศูนย์ฝึกอบรม อี อาร์ ที เซ็นเตอร์ (หาดใหญ่) พร้อมด้วยทีมวิทยากรจากสมาคมความปลอดภัยภาคใต้  มีผู้เข้าร่วมสัมมนา จำนวน 70 คน