This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Thai languages
+66 2 448 9111

        วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 นางเยาว์วพา แดงบรรจง หัวหน้าศูนย์ส่งเสริมความปลอดภัยและอาชีวอนามัยภูมิภาค (ภาคใต้) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมจัดงานวันเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ประจำปี 2565 เพื่อแสดงให้เห็นถึงพลังของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานและเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในการร่วมกันขับเคลื่อนงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน และการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม ภายใต้ชื่องาน “เครือข่าย จป.ร่วมใจ สร้างความปลอดภัยสู่สังคม” ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ (จังหวัดสงขลา) อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมี นายชื่น โต๊ะทรัพย์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิด