This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Thai languages
+66 2 448 9111

          วันที่ 12 พฤศจิกายน 2565 นางเยาว์วพา แดงบรรจง หัวหน้าศูนย์ส่งเสริมความปลอดภัยและอาชีวอนามัยภูมิภาค (ภาคใต้) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมจัดกิจกรรมงานวันเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (วัน จป.) กิจกรรมบริจาคสิ่งของอุปโภค บริโภค ให้กับโรงเรียนสานฝันปันรักมูลนิธิ ต.บ้านพรุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา และโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดธรรรมสากล ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยร่วมกับชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานภาคใต้ตอนล่าง สมาคมความปลอดภัยภาคใต้ ศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต 9 สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสงขลา และภาคีเครือข่ายความปลอดภัย