This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Thai languages
+66 2 448 9111

        ศูนย์ส่งเสริมความปลอดภัยและอาชีวอนามัยภูมิภาค (ภาคใต้) จัดอบรม หลักสูตร “มาตรการป้องกันและระงับอัคคีภัยในกิจการบริการ” รุ่นที่ 1 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 - 24 มกราคม 2567 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม 3 โรงแรมบรรจงบุรี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมี พันจ่าเอกขวัญพนา พัฒสังวาล หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลวัดประดู่ อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี และนางสาวลัดดาวัลย์ พร้อมประเสริฐ พร้อมด้วยทีมวิทยากร บริษัท เพอร์ฟอร์แม็ก เทรดดิ้ง จำกัด เป็นวิทยากรบรรยาย มีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 30 คน