This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Thai languages
+66 2 448 9111

        ศูนย์ส่งเสริมความปลอดภัยและอาชีวอนามัยภูมิภาค จังหวัดสงขลา จัดฝึกอบรม หัวข้อ “ความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ” รุ่นที่ ๑ เพื่อส่งเสริมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ให้กับผู้ปฏิบัติงาน  เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ  คณะกรรมการความปลอดภัยฯ (คปอ.) และผู้ที่เกี่ยวข้อง  ทั้งภาครัฐและเอกชน ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ  เมื่อวันจันทร์ที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ ห้องนครินทร์ ๒ โรงแรมเรือรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดตรัง