This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Thai languages
+66 2 448 9111

          วันที่ 22 มิถุนายน 2563  ศูนย์ส่งเสริมความปลอดภัยและอาชีวอนามัยภูมิภาค จังหวัดสงขลา  เข้าร่วมจัดนิทรรศการสัปดาห์ความปลอดภัย ให้กับ บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน)  ณ ศูนย์กระจายสินค้า DC หาดใหญ่ อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา  กิจกรรมจัดขึ้นเพื่อกระตุ้นและส่งเสริมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน  ให้กับพนักงานในบริษัท จำนวน 300 คน