This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Thai languages
+66 2 448 9111

          วันพุธที่ 8 พฤศจิกายน 2566 ศูนย์ส่งเสริมความปลอดภัยและอาชีวอนามัยภูมิภาค (ภาคใต้) ร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์ด้านความปลอดภัยในการทำงาน ในงานวันความปลอดภัยในการทำงาน ครั้งที่ 4 ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี