This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Thai languages
+66 2 448 9111

         สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน  (องค์การมหาชน)  โดยศูนย์ส่งเสริมความปลอดภัยและอาชีวอนามัยภูมิภาค จังหวัดสงขลา จัดฝึกอบรม หัวข้อ “มาตรฐานการจัดการความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง”  เพื่อส่งเสริมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ให้กับผู้ปฏิบัติงาน เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ คณะกรรมการความปลอดภัยฯ (คปอ.) และผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและเอกชน ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานการจัดการความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง  เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒  ณ ห้องดอกแก้ว โรงแรมหาดใหญ่พาราไดส & รีสอร์ท อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา