This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Thai languages
+66 2 448 9111

 

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) โดยศูนย์ส่งเสริมความปลอดภัยและอาชีวอนามัยภูมิภาค จังหวัดสงขลา  จัดฝึกอบรมหัวข้อ "การประเมินความเสี่ยง (การขนส่งทางน้ำ)"   เพื่อส่งเสริมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ให้กับผู้ปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน และเจ้าหน้าที่ฝึกอบรม รวมไปถึงผู้ที่เกียวข้อง ทั้งภาครัฐและเอกชน เมื่อวันศุกร์ที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๒  ณ โรงแรมดาราภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต โดยในหัวข้อการอบรมประกอบด้วย

  • แนวคิดในการจัดทำแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการ
  • สถานการณ์ปัญหาอุบัติเหตุการคมนาคมทางน้ำ 
  • ความเสี่ยงและแนวทางลดความเสี่ยง 
  • เหตุการณ์ที่นำไปสู่การเกิดอุบัติเหตุและแนวทางแก้ไข 
  • การนำระบบบริหารจัดการมาใช้ในงานเสริมสร้างความปลอดภัย 
  • วิธีการที่ใช้ในการชี้บ่งอันตราย