This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Thai languages
+66 2 448 9111

         วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 นางเยาว์วพา แดงบรรจง หัวหน้าศูนย์ส่งเสริมความปลอดภัยภูมิภาค พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ เข้าดำเนินการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง ตามโครงการ “การพัฒนาทักษะและให้คำแนะนำด้านการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง” ประจำปีงบประมาณ 2567 ให้กับ บริษัท ปาล์มพัฒนาชายแดนใต้ จำกัด และ บริษัท ชายแดนใต้ฟู้ดโพรเซสซิ่ง จำกัด  ซึ่งตั้งอยู่ในเขตอำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี