This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Thai languages
+66 2 448 9111

ศูนย์ส่งเสริมความปลอดภัยและอาชีวอนามัยภูมิภาค จังหวัดสงขลา  ร่วมทีมกับชมรม จป.ภาดใต้ตอนล่าง  ขมรม จป.จังหวัดสงขลา  ศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต ๙ และภาคีเครือข่ายร่วมเป็นทีมผู้ช่วยและสังเกตุการณ์ การฝึกภาคปฏิบัติการกู้ภัยบนที่สูง  เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๒ ณ โรงผลิตไฟฟ้าขนอม  และ การฝึกภาคปฏบัติการกู้ภัยในที่อับอากาศ  ให้แก่นักศึกษาหลักสูตร อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ชั้นปีที่ ๓ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  จังหวัดนครศรีธรรมราช  เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๒  ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  

การฝึกภาคปฏิบัติการกู้ภัยบนที่สูง

การฝึกภาคปฏบัติการกู้ภัยในที่อับอากาศ