This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Thai languages
+66 2 448 9111

        ศูนย์ส่งเสริมความปลอดภัยและอาชีวอนามัยภูมิภาค จังหวัดสงขลา จัดฝึกอบรม หัวข้อ “ความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ” รุ่นที่ ๒ เพื่อส่งเสริมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ให้กับผู้ปฏิบัติงาน เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ คณะกรรมการความปลอดภัยฯ (คปอ.) และผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและเอกชน ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ เมื่อวันอังคารที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ ห้องลินจง โรงแรมทวิน โลตัส อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช