This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Thai languages
+66 2 448 9111

         วันที่ 9 มีนาคม 2564 ศูนย์ส่งเสริมความปลอดภัยและอาชีวอนามัยภูมิภาค จังหวัดสงขลา  เข้าร่วมสนับสนุนการจัดโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและสุขภาวะในการทำงานแก่แรงงานนอกระบบแรงงานพิการและแรงงานสูงอายุ จังหวัดสงขลา ประจำปีงบประมาณ 2564  ฝึกอบรมหลักสูตรการทำต้นไม้มงคล ซึ่งจัดโดยสำนักงานแรงงานจังหวัดสงขลา  ในการจัดโครงการและกิจกรรมดังกล่าว ศูนย์ฯ ได้บรรยายให้ความรู้เรื่องความปลอดภัยและสุขอนามัย และได้มอบหน้ากากอนามัย "แรงงานรู้สู่โควิด" ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ  ณ วัดนิมิตรธนะสุข อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา