This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Thai languages
+66 2 448 9111

      วันพุธที่ 17 สิงหาคม 2565 ศูนย์ส่งเสริมความปลอดภัยและอาชีวอนามัยภูมิภาค (ภาคใต้) จัดกิจกรรม “สร้างจิตสำนึก/ตระหนักรู้เรื่องความปลอดภัย” ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณภาพและพัฒนาเครือข่ายด้านความปลอดภัย ณ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 5 อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา  มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 53 คน