This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Thai languages
+66 2 448 9111

     วันที่ 6-7 กันยายน 2563 ศูนย์ส่งเสริมความปลอดภัยและอาชีวอนามัยภูมิภาค จังหวัดสงขลา เข้าร่วมเป็นวิทยากรกิจกรรม Team building หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ในการสหกิจศึกษา และเพื่อสร้างความสัมพันธ์เครือข่ายมหาลัย และบุคลากรในวิชาชีพอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในภาคใต้ ณ อ่าวนางวิลล่า รีสอร์ท จังหวัดกระบี่