This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Thai languages
+66 2 448 9111

       เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 นางเยาว์วพา แดงบรรจง หัวหน้าศูนย์ส่งเสริมความปลอดภัยภูมิภาค และเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ร่วมต้อนรับ นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และคณะ โดยมีนางสุรียพรรณ์ ณ สงขลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวต้อนรับ ในการประชุมมอบนโยบายหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสงขลา ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส เพื่อรับทราบการดำเนินงานตามภารกิจ ปัญหา ข้อขัดข้องในการทำงาน ณ ห้องประชุมศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 5 สงขลา ซึ่งหลังจากประชุมเสร็จ นายสุชาติ ได้ร่วมพบปะผู้ประกอบการ SME เพื่อให้กำลังใจอาสาสมัครแรงงานและบัณฑิตแรงงานจังหวัดสงขลา และตรวจเยี่ยมศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 5 สงขลา