This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Thai languages
+66 2 448 9111

         ศูนย์ส่งเสริมความปลอดภัยและอาชีวอนามัยภูมิภาค จังหวัดสงขลา ร่วมกับเครือข่ายความปลอดภัยในการทำงานภาคใต้ จังหวัดสงขลา  จัดกิจกรรม "จป จิตอาสา ทำความดีเพื่อสังคม" ในวันอังคารที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนวัดประตูไชย (แก้วอุทิศ) ต.ชิงโค อ.สิงหนคร จ.สงขลา กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเนื่องในโอกาสวันครบรอบการมี "เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน" ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องความปลอดภัยในการทำงานของลูกจ้าง ลงวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๒๘ ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๒๘ จึงยกให้ทุกวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน เป็นวันเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน  เครือข่ายด้านความปลอดภัยในการทำงาน รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศ จึงให้ความสำคัญกับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน

          กิจกรรมที่จัดขึ้น ได้ดำเนินการปรับปรุงเปลี่ยนกระเบื้องหลังคาบริเวณที่มีรอยรั่ว , ปรับปรุงเปลี่ยนฝ้าเพดานที่มีรอยแตก ,ทาสี ,กิจกรรมอบรมดับเพลิงขั้นต้นและอพยพหนีไฟ  และกิจกรรมทำความสะอาดโรงเรียน