This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Thai languages
+66 2 448 9111

        วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓  ศูนย์ส่งเสริมความปลอดภัยและอาชีวอนามัยภูมิภาค จังหวัดสงขลา ร่วมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสงขลา ชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอภัยในการทำงานภาคใต้ตอนล่าง  จัดตั้ง"ตู้อิ่มสุข"  หน้าอาคารสำนักงานศูนย์ส่งเสริมความปลอดภัยฯ จังหวัดสงขลา เพื่อแบ่งปันอาหาร เครื่องอุปโภค บริโภค ช่วยเหลือพี่น้องชาวแรงงานและประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19