This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Thai languages
+66 2 448 9111

    วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 นางเยาว์วพา แดงบรรจง หัวหน้าศูนย์ส่งเสริมความปลอดภัยและอาชีวอนามัยภูมิภาค (ภาคใต้) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ เข้าร่วมจัดนิทรรศการความปลอดภัยและสนับสนุนวิทยากร ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR And AED) ให้กับนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา ซึ่งจัดโดยสมาคมความปลอดภัยภาคใต้และชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานภาคใต้ตอนล่าง